Njoftime

Ftesë e hapur për aktivitetin artistiko-kulturor “Ndërmendje”

Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për aktivitetin artistiko-kulturor “Ndërmendje”. Përshkrimi i projektit: “Ndërmendje” është titulluar koncerti i fundvitit, i kthyer tashmë në traditë në qytetin tonë që nga viti…

Ftesë e hapur për aktivitetin “Shkodra Qyteti i Festave”

Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për aktivitetin “Shkodra Qyteti i Festave” Përshkrimi i projektit: Për festat e fundvitit, aktiviteti “Shkodra Qyteti i Festave” është një projekt gjithë përfshirës dhe…

Ftesë e hapur – Video Promovuese

Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për realizimin e një videoje promovuese të marrdhënies së Shkodrës me trojet e tjera shqipfolëse, në kuadër të aktiviteteve për javën e pavarësisë dhe…

Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Kreut II, III, IV dhe VII, të VKM nr. 243, datë 18.03.2015 “Për…

Njoftim mbi rezultatin e verifikimit paraprak për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin,…

Njoftim mbi rezultatin e verifikimit paraprak për pranim në shërbim civil në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin,…

Njoftim për vend të lirë pune në pozicionin inspektor, Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit pranë Bashkisë Shkodër

Në zbatim të ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,i ndryshuar, të vendimit të Kryetarit të Bashkisë Shkodër Nr.1 datë 04.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe listës emërore të nëpunësve…

Njoftim fituesi për pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin,…

Njoftim për përfundimin e proçedurës për pranim në pozicionin mësues ndihmës në kuadër të projektit “konsolidimi i sistemeve për fuqizimin e viktimave në shqipëri @ shkodёr (tvesa@sh)”, pranë Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,i ndryshuar, të vendimit të Kryetarit të Bashkisë Shkodër Nr.213 datë 28.07.2023 “Për miratimin e strukturës të nëpunësve dhe punonjësve të…

Njoftim për përfundimin e proçedurës për pranim në pozicionin mësues kryesor në kuadër të projektit “konsolidimi i sistemeve për fuqizimin e viktimave në shqipëri @ shkodёr (tvesa@sh)”, pranë Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,i ndryshuar, të vendimit të Kryetarit të Bashkisë Shkodër Nr.213 datë 28.07.2023 “Për miratimin e strukturës të nëpunësve dhe punonjësve të…

Njoftim vazhdim proçedure në kategorine ekzekutive

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin,…

Njoftim intervista me gojë për pranim në kudër të projektit “Konsolidimi i sistemeve për fuqizimin e viktimave në shqipëri@shkodёr (TVESA@SH)”, pranë Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,i ndryshuar, të vendimit të Kryetarit të Bashkisë Shkodër Nr.213 datë 28.07.2023 “Për miratimin e strukturës të nëpunësve dhe punonjësve të…