Sistemi i taksave dhe tarifave

Sistemi i taksimit

Legjislacioni tatimor në Republikën e Shqipërisë përbëhet nga: a) marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara nga Kuvendi; b) ligjet tatimore; c) aktet nënligjore, të miratuara në mbështetje të ligjeve tatimore. Informacioni gjendet i plotë në adresën www.tatime.gov.al. Personat fizik dhe/ose juridik që ushtrojnë aktivitet në Republikën e Shqipërisë janë subjekt i taksave si më poshtë:

Sistemi i taksave

Taksa/TatimiNiveli  i taksës/tatimit
Tatim mbi fitimin15% (Tatimi mbi fitimin për personat juridik që ushtrojnë
aktivitet për prodhimin/zhvillimin e software-ve është 5%)
Tatimi mbi të ardhurat personale0%, 13%,  23%  (taksë progresive sipas të ardhurave)
Tatimi në burim15%
Tatimi mbi vlerën e shtuar TVSH0%, 20%
Taksa mbi pronat e paluajtshmeNiveli i taksimit është 5 – 400 ALL/m²/vit sipas tipit të
ndërtesës dhe zonës ku ndodhet. Niveli i taksave për
tokën bujqësore është 700 – 5600 ALL/ha/vit
AkcizaAkciza vendoset për produktet: Produkte që i nënshtrohen
akcizës janë:
a) produktet energjetike;
b) alkooli dhe pijet alkoolike;
c) duhani e produktet e duhanit;
ç) produktet e tjera, të përcaktuara në ligj.

Taksa mbi të ardhurat personale nga puna dhe pagesat e tjera

Të ardhura të tatueshmeMujore (në ALL)Niveli i taksimit ( % )
Mbi ( ALL )Deri në ( ALL )
0300000 %
30001+13000013 % e vlerës mbi 30 001 ALL
130001+Dhe më shumë23 % e vlerës mbi 130 001  ALL

Taksimi i dividentit dhe të ardhurat e tjera të tatueshme
Të ardhurat e dividentëve, të ardhurat nga aksionet, të ardhurat nga interesat e kredive, depozitat apo kontratat e ngjashme, të ardhurat nga pronësia intelektuale, qerat dhe kontrata të tjera të ngjashme, janë të taksuara në nivelin 15%.

Tatimi në burim
Të gjithë rezidentët e Republikës së Shqipërisë, institucionet qendrore dhe lokale, organizatat jo fitimprurëse dhe entitetet e reja të njohura nga legjislacioni në fuqi, i nënshtrohen taksimit në burim prej 15% nga shuma e pagesave bruto si më poshtë të krijuara nga një burim në Republikën e Shqipërisë:

Niveli i taksimit të shoqërive në Shqipëri

Tatimi mbi fitimin15%
Taksa mbi fitimet nga aksionet15%
Taksa mbi degët e shoqërive15%
Tatimi në burim15%
Dividentët15%
Interesa15%
Pagesa për autorët dhe të drejtën
e pronësisë intelektuale
15%

Taksa mbi biznesin e vogël Afati i pagesave për detyrimet që kanë bizneset që zhvillojnë aktivitetin në juridiksionin e Bashkisë Shkodër është data 20 prill. Afati i pagesave për detyrimet e lindura pas 20 prillit është 30 ditë pas lindjes së detyrimit, në rast të mos pagesës në afatin e mësipërm, do të aplikohet gjobë në masën 5% të detyrimit të papaguar për çdo muaj vonesë.

Xhiro VjetoreNiveli i taksimit
Xhiro vjetore nga 0 në 2 milion lek (0 deri në 14 000 Euro) Taksë vjetore fikse 25 000 lek (180 Euro)
Xhiro vjetore nga 2 në 8 milion lek (14 000 deri në 56 000 Euro)Tatim i thjeshtuar mbi fitimin e tatueshëm 7.5 %

Tatimi mbi fitimin
Gjatë periudhës vijuese tatimore, tatimpaguesi parapaguan, në llogarinë e organeve tatimore, këstet tremujore të tatimit mbi fitimin, brenda datës 30 mars, për muajt janar, shkurt dhe mars; brenda datës 30 qershor, për muajt prill, maj dhe qershor; brenda datës 30 shtator, për muajt korrik, gusht dhe shtator dhe brenda datës 30 dhjetor, për muajt tetor, nëntor dhe dhjetor. Këstet mund të paguhen edhe në baza mujore.

Rregullat e transferimit të fitimit
Transferimi i fitimit ndodh kur kemi të bëjmë me shoqëri dhe biznese në pronësi të të njëjtit person dhe që operojnë në dy ose me shumë shtete me legjislacion tatimor të ndryshëm. Këto shoqëri kanë të drejtën e vendosjes së transferimit të fitimit në shtetin ku niveli i taksimit është më i ulët.

Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH)
Ligjit me nr. 92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar” i ndryshuar i nënshtrohen:
a) të gjitha furnizimet e mallrave dhe shërbimeve, të kryera kundrejt pagesës, brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, nga një person i tatueshëm që vepron si i tillë;
b) të gjitha importet e mallrave në territorin e Republikës së Shqipërisë. Për tatimpaguesit që ofrojnë shërbime si avokat, noter, mjek, stomatolog, farmacist, arkitekt, inxhinier, projektues, ekonomist, apo shërbime ekonomike në fushën e turizmit pavarësisht nga niveli i xhiros vjetore, janë të gjithë subjekt i TVSH-së. TVSH-ja aplikohet në shitjen e produkteve dhe shërbimeve apo importin e produkteve në një vlerë standarte prej 20%. Në sektorin e turizimit për furnizimin e shërbimit të akomodimit TVSH është 6%.
Tatimi është 0% në rastet si më poshtë:
Furnizimi me produkte të eksportuara jashtë territorit të Shqipërisë; furnizimi me produkte dhe shërbime të lidhura me transportin ndërkombëtar të prodhimeve dhe pasagjerëve; furnizimi me produkte dhe shërbime të lidhura me tregtinë apo industrinë detare.
Të gjithë personat fizik dhe ligjor që kryejnë aktivitete importeksporti janë të detyruar të regjistrohen për qëllime TVSH-je, pavarësisht nga totali i xhiros vjetore.

Detyrim i akcizës
Detyrimi i akcizës rregullohet nga ligji nr. 61/2012 “Për akcizën në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.
Taksa e akcizës për duhanin është:
Lekë 6,000/1,000 copë, duke filluar nga 1 janari 2017
Taksa e akcizës së pijeve alkoolike (jo birra) për verërat, shampanjë, pije të fermentuara dhe pije të ndërmjetme alkoolike është 5200 Lekë/HL. Për birrën lokale apo të huaj në sasi me pak se 200 000 HL në vit, 360 Lekë/HL/ grad alkooli
Për birrën lokale apo të huaj në sasi me shumë se 200 000 HL në vit, 710 Lekë/HL/grad alkooli.

Taksa mbi pasurinë e paluajtshme
Taksa mbi pasurinë e paluajtshme është një taksë e qeverisjes lokale. Sipas legjislacionit shqiptar, prona e paluajtshme përfshin: ndërtesat dhe tokat bujqësore. Subjekt i kësaj takse janë të gjithë personat fizik apo juridik, të huaj apo vendas, pronarë të një prone në Shqipëri.

Niveli i taksave të ndërtesave (Lek/m2 në vit).

Ndërtesa banimiNjësiaNiveli i taksës mbi ndërtesat ShkodërNj.A të tjera
Ndërtuar para vitit 1993lekë/m²/vit95
Ndërtuar gjatë dhe pas vitit 1993lekë/m²/vit95
Ndërtesa në pronësi të shoqërive të ndërtimit 
të pashitura, por të hipotekuara si ndërtesa banimi
lekë/m²/vit96
Ndërtesa të dyta banimilekë/m²/vit1810

Niveli i taksës mbi tokën bujqësore

Kategoria mesatare  e tokës bujqësoreNjësiaNiveli i taksës mbi ndërtesat
Ilekë/ha/vit2940
IIlekë/ha/vit2450
IIIlekë/ha/vit1960
IVlekë/ha/vit1610
Vlekë/ha/vit1330
VIlekë/ha/vit1120
VII-Xlekë/ha/vit980

Taksa mbi truallin

Taksa mbi truallin NjësiaNiveli i taksës mbi truallin
Për qëllime banimi nga individëtlekë/m²/vit0,42
Për qëllime biznesi lekë/m²/vit18

Ndërtesa në pronësi apo në përdorim, në territore të miratuara si fshatra turistike

NdërtesaNjësiaNiveli i  taksave mbi ndërtesat NJA Shkodër
Ndërtesa në pronësi apo në përdorim, në territore të
miratuara si fshatra turistike
lekë/m²/vit200

Taksa për Ndërtesa të tjera

Ndërtesa të tjera NjësiaNiveli i taksës mbi ndërtesat ShkodërNiveli i taksës mbi ndërtesat NJA
Për tregti dhe shërbimelekë/m²/vit270120
Të tjera: Këtu përfshihen:
-Ndërtesat që janë në pronësi të organizatave
jofitimprurëse dhe fondacioneve.
-Ndërtesat që janë përdorura për aktivitete artizanale,
sociale, kulturore, arsimore dhe shkencore.
-Objektet që janë amortizuar, dëmtuar ose që nuk janë
më në funksion, posaçërisht ato që i takojnë ndërmarrjeve
shtetërore dhe atyre që janë privatizuar dhe nuk zhvillojnë më aktivitete.
lekë/m²/vit5424
Ndërtesa që përdoren për veprimtari prodhueselekë/m²/vit10553
Ndërtesa në pronësi të shoqërive të ndërtimit të pashitura,
por të hipotekuara si ndërtesë biznesi
lekë/m²/vit210105

Taksat dhe tarifat lokale

Tatim i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël

Shkalla tatimore NjësiaShkodërNJA
Me qarkullim vjetor nga “5.000.000  lekë”lekë/vit00
Me qarkullim vjetor nga  5.000.001-8000000 lekëlekë/vit5% e fitimit5% e fitimit

Taksa e fjetjes në hotel

Taksa e fjetjes në hotelNjësiaNiveli i taksës së fjetjes
Hotel me 4-5 yjelekë/natë qëndrimi/ për person/lekë175
Bujtinë, fjetinë, motel dhe çdo njësi tjetër
akomoduese, sipas përcaktimeve të ligjit
për turizmin: lekë/natë qëndrimi për person/lekë.
lekë/natë qëndrimi/ për person/lekë70

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja

Llojet e ndërtimeve dhe investimeveNiveli  i taksës së ndikimit në infrastrukturë
Ndërtime për qëllime banimi apo njësi shërbimi
nga shoqëritë e ndërtimit, të cilat nuk destinohen
për përdorim në sektorin e turizmit, industrisë
apo për përdorim publik. Ndërtesa, më shumë
se një ndërtim pa leje, në proces legalizimi
(ndërtesë e dytë).
Për të gjithë Bashkinë Shkodër: 4% të çmimit të shitjes për m².

Tarifë parkimi për automjetet

Tarifë për parkim për çdo mjet të licencuarNjësiaTarifa
Parkim me pagesë  (në sheshe dhe zona të miratuara)lekë/orë/mjet50
Automjete (abonim vjetor për parkim në zonat e miratuara)lekë/vit/mjet1500

Tarifë për parkim për çdo mjet të licencuar.

Tarifë për parkim për çdo mjet të licencuarNjësiaTarifa
Taksi (4+1)lekë/vit/mjet3500
Mikrobuzëlekë/vit/mjet
Transport pasagjerësh/Transport mallrashlekë/vit/mjet6500
Për vete/Për të tretëlekë/vit/mjet3000
Autobuzëlekë/vit/vendparkimi mjeti16000
Kamionëlekë/vit/mjet
Deri në 3.5 tonlekë/vit/mjet1900
3,5 deri në 8 tonlekë/vit/mjet2900
8 deri në 14 tonlekë/vit/mjet3900
Mbi 14 tonlekë/vit/mjet4500

Taksa e tabelës

Kategoritë e ndërtesaveNjësiaBashkia Shkodër
Tabelë për qëllime identifikimi, mbi 2 metra katror, të trupëzuara në sipërfaqen e ndërtesës ose brenda territorit ku zhvillon aktivitet biznesi dhe që nuk përdoren për të reklamuar aktivitetin e të tretëve. Në të tilla tabela vendoset emri dhe/ose lloji i aktivitetit të kompanisë.lekë/m²/vit45000
Tabelë për qëllime identifikimi jashtë territorit ku zhvillohet aktiviteti në formën e përmasat e tabelave të sinjalistikës për orientim.lekë/vit120
Tabelë për qëllime reklamimi, e lëvizshme dhe e palëvizshme: Tabelë e thjeshtë.lekë/m²/vit22500
Tabelë për qëllime reklamimi, e lëvizshme dhe e palëvizshme: Tabelë elektronikelekë/m²/vit45000
Tabelë në funksion të ekspozimeve të ndryshme të hapura, panaire, spektakle, stenda reklamuese, banderola, etjlekë/m²/vit1000

Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave për biznesin

BiznesiBiznes i vogëlBiznes i madh
Njësi tregtare dhe  Shërbimi në Njësinë Administrative Shkodër1300033000
Njësi tregtare dhe shërbim i në  Njësitë e tjera  Admin istrative (10  njësi administrative)800033000
Njësi tregtare për  tregtim karburanti48000
Njësi prodhimi
Njësi prodhimi  në Njësinë  Administrative   Shkodër
Njësi prodhimi  në Njësitë e tjera Administrative
1300080006300033000
SUBJEKTE NDËRTIMI
Subjekte ndërtuese përselinë administrative
73000
Subjektet e ndërtimit sipas investimit dhe kohëzgjatjes së kantierit të ndërtimit
Për vlera investimi deri në 5.000.000 lekë
Për vlera investimi 5.000.001-15.000.000 lekë
Për vlera investimi 15.000.001-25.000.000 lekë
Për vlera investimi 25.000.001-50.000.000 lekë
Për vlera investimi 50.000.001-100.000.000 lekë
Për vlera investimi 100.000.001-200.000.000 lekë
Për vlera investimi mbi 200.000.000 lekë
Shoqata, fondacione, ente të ndryshme shtetërore, organizata joqeveritar
Lekë/kantier/vit
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
150,000
200,000
Institucione Administrative PublikeOrganizata të tjera jofitimprurëse80006000
Profesione të lira800013000
Ambulant
Subjekte që nuk kanë një vendndodhje  fikse, taksi, tregtia ambulante në tregje publike dhe  private.5500

Tarifa e ndriçimit për biznesin

Tarifa e ndriçimit për biznesin Njësia TarifaNjësiaTarifa
Biznesi i vogël Njësia Administrative Shkodër, Plazh Velipojë/Baks Rrjolllekë/vit/njësi2000
Biznes i Madh Njësia Administrative Shkodër, Plazh Velipojë/Baks Rrjolllekë/vit/njësi5000
Pikë karburanti Njësia Administrative Shkodër, Plazh Velipojë/Baks Rrjolllekë/vit/njësi7000
Profesione të lira Njësia Administrative Shkodër, Plazh Velipojëlekë/vit/njësi2000
Biznes transporti Njësia Administrative Shkodër, Plazh Velipojëlekë/vit/njësi2000
Subjekte ndërtuese për selinë administrativelekë/vit/njësi6000

Tarifa e gjelbërimin për biznesin

Tarifa e gjelbërimin për biznesinNjësiaTarifa
Njësia Tarifa Biznesi i vogël Njësia Administrative Shkodër, Plazh Velipojëlekë/vit/njësi2000
Biznes i Madh Njësia Administrative Shkodër, Plazh Velipojëlekë/vit/njësi5000
Pikë karburanti Njësia Administrative Shkodër, Plazh Velipojëlekë/vit/njësi7000
Profesione të lira Njësia Administrative Shkodër, Plazh Velipojëlekë/vit/njësi2000
Biznes transporti  Njësia Administrative Shkodër, Plazh Velipojëlekë/vit/njësi2000
Subjekte ndërtuese për selinë administrativelekë/vit/njësi6000