Vështrim i përgjithshëm i shërbimit

Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Masa të njësisë së vetëqeverisjes vendore për të rritur besimin e qytetarëve dhe marrëdhënien e njësisë me komunitetin. Për qëllime bashkëpunimi njësia vendore planifikon aktivitete të cilat ndihmojnë në ofrimin e shërbimeve sa më afër kërkesave dhe nevojave të qytetarëve.

  1. Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror;
  2. Ekzekutimi dhe zbatimi i akteve të nxjerra nga Kryetari i Njësisë dhe i vendimeve të Këshillit të Njësisë;

Policia bashkiake kontribuon dhe ka funksion:

-Ruajtjen e rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjen e punëve publike brenda territorit të Bashkisë.
-Pjesëmarrjen aktive në dhënien e ndihmës të familjeve në nevojë.
-Sigurimin e mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror;
-Ekzekutimin dhe zbatimin e akteve të nxjerra nga Kryetari i Njësisë dhe i vendimeve të Këshillit të Njësisë.

Sfidat:
-Nevojë për më shumë bashkërendim ndërmjet institucioneve, me Drejtorinë e Policisë së shtetit.
-Duhet të shihet mundësia e lirimit të trotuareve. Zaptohen trotuaret nga bizneset.
Njerëzit detyrohen të ecin në rrugë, dhe bëhet burim aksidenti. Në këto raste duhet të veprohet me forcë për lirimin e hapësirave publike (trotuare). Trotuaret bllokohen me fruta dhe perime nga ambulantet dhe njerëzit detyrohen të ecin në rrugë. Duhet të shihet me përparësi lirimi i hapësirave publike.

Shërbimet e policisë vendore, kanë si burim financimi burimet e veta. Mbulimi i shpenzimeve nga tarifat dhe transfertat me destinacion janë 0 për secilin vit. Shpenzimet neto janë shpenzime që mbulohen plotësisht nga transferta e pakushtëzuar.
Pjesën më të madhe të shpenzimeve e zënë shpenzimet për paga dhe sigurimet shoqërore: 86.2% në vitin 2023, 86.4% në vitin 2024, 86.7% për vitin 2025. Shpenzimet korrente zënë 13.8% në vitin 2023, 13.6% në vitin 2024, 13.3% në vitin 2025. Ndërsa shpenzimet për investime zënë 0%.

Shpenzimet e Shërbimit (000 ALL)

Emri i ArtikullitKodi i Artikullit2020  
Fakt
2021  
Fakt
2022
Buxh. Fillest.
2022
Buxh. Pritshëm
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Paga dhe Sigurime
Paga60012,41912,45120,79320,76316,67917,01317,356
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore6012,0742,0793,5913,5912,7182,7722,828
Korente
Mallra dhe Shërbime6021,0542,4504,1953,9163,0883,0883,088
Subvencion6030000000
Transferta të Brendshme6040000000
Transferta të Jashtme6050000000
Transferta për Familje & Individë6065001848181818
Shpenzime Kapitale
Aktive të Paprekshme2300000000
Aktive të Prekshme2316,6141,9875,0135,000000
TOTALI 22,21118,96733,61033,31822,50322,89121,944