Vendimet e Këshillit Bashkiak

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 7 Dt.: 20.07.2023

PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6%) PËR MUAJIN PRILL 2023. [ Shkarko Aktin ]

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 8 Dt.: 20.07.2023

PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6%) PËR MUAJIN MAJ 2023. [ Shkarko Aktin ]

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 9 Dt.: 20.07.2023

PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6%) PËR MUAJIN QERSHOR 2023. [ Shkarko Aktin ]

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 10 Dt.: 20.07.2023

PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS, NUMRIT DHE ANËTARËVE TË KOMISIONEVE TË PËRHERSHME TË KËSHILLIT BASHKIAK SHKODËR [ Shkarko Aktin ]

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 11 Dt.: 20.07.2023

PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT PARA KOHE TË MANDATIT TË KËSHILLTARIT BASHKIAK Z. RUDIN BEKA [ Shkarko Aktin ]

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 12 Dt.: 20.07.2023

PËR MIRATIMIN E NIVELIT TË PAGAVE TË FUNKSIONARËVE TË ZGJEDHUR OSE TË EMËRUAR, TË NËPUNËSVE CIVILË E TË PUNONJËSVE ADMINISTRATIVË TË BASHKISË SHKODËR DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË, [ Shkarko Aktin…

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 13 Dt.: 20.07.2023

PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR. 71 DATË 27.12.2023 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2023 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2023-2025 TË BASHKISË SHKODËR I NDRYSHUAR [ Shkarko Aktin…

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 14 Dt.: 20.07.2023

PËR SHTESË NË BUXHETIN E VITIT 2023 E MIRATUAR ME VENDIMIN E KËSHILLIT BASHKIAK NR.71 DATË 27.12.2022 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2023 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2023-2025…

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 15 Dt.: 20.07.2023

PËR KRIJIMIN E SHOQËRISË AKSIONARE BIO STRAJCA, SH.A, SI PERSON JURIDIK NË PRONËSI TË BASHKISË SHKODËR, MIRATIMIN E AKTIT TË THEMELIMIT DHE STATUTIT. [ Shkarko Aktin ]

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 16 Dt.: 20.07.2023

PËR MIRATIMIN E LISTËS SË KULLOTAVE TË GATSHME PËR KULLOTJE DHE KOSITJE BARI [ Shkarko Aktin ]

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 17 Dt.: 20.07.2023

PËR MIRATIMIN E DHËNIES ME QIRA/PËRDORIM, TË SIPERFAQES 0.3201ha NË EKONOMINË PYJORE PRUEMOS SHELDI, NGASTRA 104, NJ.A GURI ZI, FSHATI SHELDI, PËR AKTIVITETIN INSTALIM TË SHTYLLËS ERËMATESE PËR STUDIMIN E…

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 18 Dt.: 20.07.2023

PËR MIRATIMIN E DHËNIES ME QIRA/PËRDORIM, TË SIPERFAQES 0.3201ha NË EKONOMINË PYJORE PRUEMOS SHELDI, NGASTRA 104, NJ.A GURI ZI, FSHATI SHELDI, PËR AKTIVITETIN INSTALIM TË SHTYLLËS ERËMATESE PËR STUDIMIN E…