Vendimet e Këshillit Bashkiak

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 37 Dt.: 31.05.2024

Për miratimin e vjeljes, mbjedhjes, grumbullimit dhe shitjes me procedurë ankandi publik të prodhimeve të dyta pyjore të boçeve të pishës, rrënjëve të shqopës, bimëve mjekësore tanifere dhe eterovajore natyrore…

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 36 Dt.: 31.05.2024

Për miratimin e kërkesës së Bashkisë Shkodër, së bashku me dokumentacionin tekniko ligjor për akordimin e ndihmës financiare për familjen e Znj.Lize Qehaja dhe Znj. Mirsada Rrila, banesat e të…

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 35 Dt.: 31.05.2024

Për një ndryshim në VKB-në nr.7 datë:31.01.2024 “Për miratimin e listës së përfituesve për programin social të strehimit” “Banesa sociale me qira” për instrumentin financiar “Subvencionimi i qirasë në tregun…

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 34 Dt.: 31.05.2024

Për miratimin e planit vendor të veprimit për energji dhe klimë 2023-2030. [Shkarko Aktin]

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 33 Dt.: 31.05.2024

Për miratimin e raportit vjetor të konsoliduar të zbatimit të buxhetit viti 2023, të Bashkisë Shkodër. [Shkarko Aktin]

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 32 Dt.: 31.05.2024

Për përdorimin e fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike (deri në 6%) për muajin Prill 2024. [Shkarko Aktin]

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 31 Dt.: 31.05.2024

Për emërimin e sekretarit të Këshillit bashkiak, Shkodër. [Shkarko Aktin]

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 30 Dt.: 29.04.2024

Për lirimin për shkak të dorëheqjes të sekretarit të Këshillit Bashkiak Shkodër. [Shkarko Aktin]

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 29 Dt.: 29.04.2024

Për miratimin e Programit të Transparencës në Bashkinë Shkodër. [Shkarko Aktin]

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 28 Dt.: 29.04.2024

Mbi dhënien e ndihmës financiare për dëmet e shkaktuara nga zjarri.\ [Shkarko Aktin]

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 27 Dt.: 29.04.2024

Për dhënien në përdorim të pasurisë prej 140.42 ha ndodhur në Ekonominë pyjore “Drin Gjadër Kir” parcela 004, 010, zk 1690 nr. Pasurie 888, për një periudhë 10 vjeçare për…

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 26 Dt.: 29.04.2024

Për miratimin e dhënies në përdorim me kontratë qiraje të ekonomisë pyjore “Lugina e Kirit”, Njësia administrative Pult, ngastra 189b, me sipërfaqe 250 m², me afat 5-vjeçar, për vendosjen e…