OPEN DATA

Open Data është një nderfaqe falas dhe e hapur për ndarjen e të dhënave, ku çdokush mund të ketë akses në të dhënat në lidhje me qytetin e Shkodrës. Pavarësisht nëse jeni qytetar, pronar biznesi, studiues apo zhvillues, faqja ofron informacion për t’ju ndihmuar të kuptoni qytetin dhe të zhvilloni zgjidhje për problemet e Shkodrës. 

Transparenca e Buxhetit

Ky instrument on-line informon publikun për të ardhurat vjetore të Bashkisë, shpenzimet dhe investimet, si dhe llogaritjen e takasave dhe tarifave vjetore të qytetarëve dhe bizneseve.

Transparenca dhe Llogaridhënia Ekonomiko-Financiare

Zbatimi i Programit Buxhetor Afatmesëm është një instrument i rëndësishëm për përmirësimin e cilësisë së jetës, përmirësimin e aksesit, integrimin territorial dhe barazinë në shërbime, zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, rritjen e cilësisë së jetesës, dhe mbrojtjen e mjedisit.

Programi i Transparences

Transparenca dhe llogaridhënia janë të lidhura me njëra-tjetrën, ku transparenca e autoriteteve të qeverisjes vendore përfaqëson një hap të parë drejt llogaridhënies së të zgjedhurve vendorë dhe ndërtimit të besimit me komunitetin.

Plani i Pergjithshem Vendor

Një bazë të dhënash që përfshin planet zhvillimore të qytetit të Shkodrës sipas ndarjeve administrative.

Administrata e Bashkisë Shkodër

Informacion mbi strukturat, organizimin e administratës së Bashkisë Shkodër