Qëllimet dhe objektivat e politikës së shërbimit

1. Qëllimi i Politikës së Shërbimit: Lëvizshmeri e sigurt, e mirë orientuar për banorët dhe vizitorët. Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor në shërbim të qytetarëve të Bashkisë Shkodër. Përmirësim të impaktit mjedisor nëpërmjet stimulimit të transportit publik dhe traditës së përdorimit të biçikletës.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Rritja e sigurisë në rrugë për këmbësoret
dhe pedaluesit nëpërmjet: Numri i tabelave
për sinjalistikën vertikale – ndryshimi në %
kundrejt vitit paraardhës
16.3%0.0%26.7%5.3%
Përmirësimi i transportit publik. Zona e
mbuluar me transport publik (Popullsia që
jeton brenda një rrezeje 500 m deri në një
stacion autobusi); -Numri i linjave të
transportit publik urban dhe interurban –
Ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës
0%0%0%0%

1.2 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Përmirësimi i lëvizshmërisë urbane për një siguri dhe cilësi jetese më të mire.

Treguesit e Performancës për Objektivin
2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Rritja e sigurisë në rrugë për këmbësoret
dhe pedaluesit nëpërmjet: Numri i bumpeve
për sinjalistikën horizontale – ndryshimi në %
kundrejt vitit paraardhës
28.6%22.2%17.0%8.7%


1.3 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor në shërbim të qytetarëve të Bashkisë Shkodër

Treguesit e Performancës për Objektivin
2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Rritja e komunikimit nëpërmjet transportit
publik – Numri i mjeteve të transportit publik
urban dhe interurban – Ndryshimi në %
kundrejt vitit paraardhës
3%3%0%0%
Numri i biletave të shitura në vit – Ndryshimi
në % kundrejt vitit paraardhës
-24%58%0%0%
Përkrahja e kategorive si nxënës, studentë
dhe kategorive të veçanta që përfitojnë sipas
dispozitave ligjore – Ndryshimi në % kundrejt
vitit paraardhës
100%0%0%0%