Mundësi Punësimi

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritje në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; të Kreut III, të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin…

Njoftim për vend të lirë pune në pozicionin inspektor, inspektoriati i mbrojtjes së territorit pranë Bashkisë Shkodër

Në zbatim të ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,i ndryshuar, të vendimit të Kryetarit të Bashkisë Shkodër Nr.1 datë 04.01.2023 “Për miratimin e strukturës dhe listës emërore të nëpunësve…

Shpallje për vende të lira pune specialist, sektori i kontrollit e mbrojtjes së territorit pranë policisë bashkiake, Bashkia Shkodër

Në mbështetje të Ligjit nr.139, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, të ndryshuar, Ligjit nr. 89 dt. 22.12.2022 “Për Policinë Bashkisë”, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së…

Shpallje për vende të lira pune inspektor, sektori i qarkullimit pranë policisë bashkiake, Bashkia Shkodër

ë mbështetje të Ligjit nr.139, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, të ndryshuar, Ligjit nr. 89 dt. 22.12.2022 “Për Policinë Bashkisë”, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së…

Njoftim intervista me gojë dhe testimi psikologjik për pranim në shërbimin e MZSH-së, niveli bazë

Në mbështetje të ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin”, të Vendimit nr.520, datë 25.07.2019 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores për shërbimin…

Shpallje për vende të lira pune polic bashkiak (trupë shërbimi), sektori i qarkullimit pranë policisë bashkiake, Bashkia Shkodër

Në mbështetje të Ligjit nr.139, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, të ndryshuar, Ligjit nr. 89 dt. 22.12.2022 “Për Policinë Bashkisë”, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së…

Shpallje për vende të lira pune polic bashkiak (trupë shërbimi) sektori i kontrollit e mbrojtjes së territorit pranë policisë bashkiake, Bashkia Shkodër

Në mbështetje të Ligjit nr.139, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, të ndryshuar, Ligjit nr. 89 dt. 22.12.2022 “Për Policinë Bashkisë”, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së…

Shpallje për vende të lira pune përgjegjës, sektori pranë policisë bashkiake, Bashkia Shkodër

Në mbështetje të Ligjit nr.139, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, të ndryshuar, Ligjit nr. 89 dt. 22.12.2022 “Për Policinë Bashkisë”, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së…

Shpallje për vende të lira pune drejtor drejtoria e policisë bashkiake, Bashkia Shkodër

Në mbështetje të Ligjit nr.139, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, të ndryshuar, Ligjit nr. 89 dt. 22.12.2022 “Për Policinë Bashkisë”, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së…

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele për kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të…

Njoftim fituesi

Në vijim të procedurës së ndjekur për përzgjedhjen e kandidatëve për drejtorë për institucionet e varësisë të artit dhe të kulturës, Bashkia Shkodër në përfundim të fazës së dytë të…

Njoftim vazhdim procedure për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin,…