Mundësi Punësimi

Njoftim fituesi për lëvizje paralelepërkategorinë ekzekutive para afatit të ankimimit

Në zbatim të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar; Vendimit Nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin…

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele për kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar; Vendimit Nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e…

Shpallje lëvizje paralele, ngritje në detyrë pranim nga jashtë shërbimit civil në kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” të ndryshuar; Kreut II dhe III, të Vendimit nr.242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë…

Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Kreut II, III, IV dhe VII, të VKM nr. 243, datë 18.03.2015 “Për…

Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Kreut II, III, IV dhe VII, të VKM nr. 243, datë 18.03.2015 “Për…

Shpallje lëvizje paralele, ngritje në detyrë pranim nga jashtë shërbimit civil në kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” të ndryshuar; Kreut II dhe III, të Vendimit nr.242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë…

Shpallje fituesi

Në zbatim të nenit 22 të Ligjit Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, kreu II, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë…

Njoftim për shpallje fituesi

Në zbatim të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; si dhe Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të…

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit për lëvizje paralele për kategorinë e mesme drejtuese

Në zbatim të nenit 26, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave…

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritje në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; të Kreut III, të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin…

Njoftim mbi rezultatet për pranim në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin,…

Shpallje fituesi

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, kreu II, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë…