Vështrim i përgjithshëm i shërbimit

Nxitja e projekteve zhvillimore që kanë për qëllim rritjen ekonomike të turizmit në njësinë e vetqeverisjes vendore, si dhe zhvillimin dhe promovimin e turizmit.

• Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të turizmit vendor; promovim dhe zhvillim i turizmit vendor.
• Funksionimi i zyrave turistike vendore, organizim i fushatave publicitare, duke përfshirë prodhimin dhe shpërndarjen e literaturës promovuese e të një natyre të ngjashme;
• Përmirësim i hapësirave pamore urbane të Bashkisë, perms mirëmbajtjes së objekteve kulturore dhe turistike që nxisin rritjen e vizitorëve duke e kthyer në atraksion turistik njësinë vendore.

Qëllimi kryesor i aktivitetit të programit është promovimi i zhvillimit të turizmit nëpërmjet zbatimit të politikave favorizuese të këtij sektori. Programi zbatohet nga Bashkia e Shkodrës, aktiviteti i së cilës përqëndrohet në dy drejtime primare që janë:

  • zhvillimi i produktit turistik dhe
  • shërbimi ndaj vizitorit.

Sezoni turistik 2021, është ndikuar në mënyrë të qënësishme nga kriza shëndetësore e pandemisë Covid 19, e cila është pasqyruar dhe ka goditur ekonominë shqiptare dhe në mënyrë të veçantë turizmin, si sektori më i ndjeshëm i ekonomisë. Pandemia e COVID19 ka sjellë për shoqërinë tonë një situatë të pakrahasueshme dhe të paparashikueshme për nga ndikimi në jetën tonë, ekonominë, shoqërinë dhe mënyrën e jetesës duke shkaktuar një krizë ekonomike globale dhe humbje masive të vendeve të punës. Duke pasur parasysh natyrën e paprecendent të krizës në këto 100 vitet e fundit si edhe zhvillimet e shpejta të saj është tepër e vështirë të bëhet një vlerësim i ndikimit të saj në turizëm. Në këto kushte edhe aktiviteti i turizmit në Bashkinë Shkodër është ndikuar nga mungesa e vizitorëve e kryesisht atyre të huaj. Një pjesë e aktiviteteve nuk është arritur të zhvillohen si shkak i masave të marra nga qeveria qendrore për parandalimin e përhapjes së pandemisë së Covid19.

Zhvillimi i turizmit, ka si burim financimi të ardhurat. Shpenzimet neto janë shpenzime që mbulohen nga të ardhurat e tjera. Shpenzimet korrente zënë pothuajse 100% të shpenzimeve për 3 vitet. Vetëm në vitin 2022 kemi 4.2 % planifikim në zërin shpenzime kapitale.

Shpenzimet e Shërbimit (000 ALL)

Emri i ArtikullitKodi i Artikullit2019
Fakt
2020
Fakt
2021
Buxh. Fillest.
2021
Buxh. Pritshëm
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Paga dhe Sigurime
Paga6000000000
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore6010000000
Korente
Mallra dhe Shërbime6021,6135074,6032,3602,7502,9002,900
Subvencion603
Transferta të Brendshme6041,8501,5504,0002,3502,9503,0003,000
Transferta të Jashtme6050000000
Transferta për Familje & Individë6060000000
Shpenzime Kapitale
Aktive të Paprekshme2300000000
Aktive të Prekshme2311005671,3831,05025000
TOTALI3,5632,62410,4866,2605,9505,9005,900