Vështrim i përgjithshëm i shërbimit

Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të përgjithshme ekonomike dhe tregtare; Forcimi i zhvillimit ekonomik dhe punësimit vendor.

• Hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare të njësisë së vetqeverisjes vendore;
• Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të regjistrimit dhe licencimit të bizneseve
• Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore dhe me biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel rajonal dhe garantimin e zhvillimit ekonomik;
• Funksionimi ose mbështetja me politika vendore të zhvillimit ekonomik dhe tregtar brenda njësisë;
• Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik brenda territorit të njësisë vendore;
• Organizim i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor, si informacion mbi bizneset, aktivitetet promovuese etj.
• Publikimi i broshurave informative, krijimi i portaleve me profil ekonomik etj.
• Grante, hua ose subvencione për të promovuar politikat e përgjithshme dhe programet vendore ekonomike dhe tregtare për të nxitur punësimin;

Rritja ekonomike dhe hapja e vendeve të reja të punës në ekonominë në zhvillim, varen nga dy faktorë kryesorë: tërheqja e investitorëve të huaj dhe zhvillimi i ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme. Klima e favorshme e biznesit është thelbësore për tërheqjen e investimeve të huaja dhe për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Në këtë kuadër, politikat e zhvillimit të Bashkisë Shkodër janë fokusuar në zhvillimin e një ekonomie të gjallë për qytetin dhe zonat rurale sipas parimit të plotësueshmërisë ndërmjet qytetit dhe zonave rurale.

Mbështetje për zhvillimin ekonomik, ka si burim financimi transfertën e kushtëzuar, transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhurat. Ne vitet 2022, 2023 dhe 2024 fondet e deleguara përdoren për funksionin e mbështetjes për zhvillim ekonomik për mbulimin e shpenzimeve për QKR. Shpenzimet neto janë shpenzime që mbulohen nga të ardhurat e bashkisë dhe transferta e pakushtëzuar për funksionin e mbështetjes për zhvillim ekonomik dhe zënë mesatarisht 77.9%. Pjesa më e madhe e shpenzimeve e zënë shpenzimet korrente me rreth 81.2% në vitin 2022, 80.8% në vitin 2023 dhe 80.5% në vitin 2024. Ndërsa pagat dhe sigurimet shoqërore zënë 18.8% në vitin 2022, 19.2% në vitin 2023 dhe 19.5% në vitin 2024. Shpenzimet kapitale zënë 0% të shpenzimeve totale për vitet 2022, 2023, 2024.

Shpenzimet e Shërbimit (000 ALL)

Emri i ArtikullitKodi i Artikullit 
Fakt 
2019
Fakt
2020
Fakt
2021
Buxh. Fillest.
2021
Buxh. Pritshëm
2022
Plani
2023
Plani
2024
P
 lani
Paga dhe Sigurime
Paga6009871,2381,2691,4161,3371,3631,391
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore601165 207 212237212 217221
Korente
Mallra dhe Shërbime 602792943,3212,4132,7292,7292,729
Subvencion6030000000
Transferta të Brendshme6043,5843,5755,6314,6863,9403,9403,940
Transferta të Jashtme6050000000
Transferta për Familje & Individë6060000000
Shpenzime Kapitale
Aktive të Paprekshme2300000000
Aktive të Prekshme2310000000
TOTALI5,5285,11410,4338,7528,2188,2498,281