Qëllimet dhe objektivat e politikës së shërbimit

1. Qëllimi i Politikës së Shërbimit: Zhvillimi lokal i udhëhequr nga komuniteti duke nxitur kohezionin territorial përmes hartimit të planeve dhe programeve duke mbështetur dhe koordinuar strukturat e bashkisë, në realizimin e reformave për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga procesi i Integrimit Europian. Mbështetjen e veprimtarive prodhuese nëpërmjet promovimit të tyre dhe asistimit për përthithjen e granteve dhe ndihmave financiare.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Qëndrueshmëria dhe rritja e bizneseve aktive në
territor
5809590060006100
Pjesëmarrje në programet dhe projektet e
financuara nga Bashkimi Europian si dhe
Organizata të tjera ndërkombëtare
16202222

1.1 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Mbështetja për përmirësimin e klisës për zhvillimin e biznesit nëpërmjet ngritjes së strukturave të dedikuara, bashkëpunimit me institucione të specializuara dhe aktorët e interesuar për hartimin e strategjive dhe planeve zhvillimore lokale.

Treguesit e Performancës për Objektivin2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Përqindja e ecurisë së projekteve në Dokumentin
e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë
Shkodër ; E Ulët
57%52%47%42%
Përqindja e ecurisë së projekteve në Dokumentin
e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë
Shkodër ; E Mesme
33%35%38%40%
Përqindja e ecurisë së projekteve në Dokumentin
e Strategjise territoriale të zhvillimit të Bashkisë
Shkodër ; E Mirë
10%13%15%18%
OSHE-ve pjesmarrese në proces/ndryshimi në %
kundrejt vitit paraardhës
22%9%8%0%
Numri i projekteve të aplikuar sipas programeve
të financuara nga BE dhe Organizata të tjera
ndërkombëtare- ndryshimi në % kundrejt vitit
të kaluar
25%10%0%0%
Numri i projekteve të fituara sipas programeve
të financuara nga BE dhe Organizata të tjera
ndërkombëtare ndryshimi në % kundrejt vitit
të kaluar
-50%0%0%0%
Numri i aktiviteteve me karakter informues –
Ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar
-5%13%0%0%
Numri i përfituesve nga aktivitetet informuese,
ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar
10%9%0%0%

1.2 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Promovimi i produkteve vendore dhe fuqisë së punonjësve të specializuar për tregun lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar

Treguesit e Performancës për Objektivin 2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Numri i panaireve të organizuara në Bashkinë
Shkodër për promovimin e biznesit vendor,
ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar
43%0%0%0%
Numri i shërbimeve të ofruara ndaj biznesit
(hapje, mbyllje, ndryshime, pezullimi nipt-i etj),
ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar
0%0%0%0%

1.3 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Hartimi dhe publikimi i materialeve informative dhe promocionale për nxitjen e investimeve vendase dhe të huaja.

Treguesit e Performancës për Objektivin2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Promovim më i mirë i zhvillimit ekonomik
nëpërmjet materialeve të botuara, ndryshimi
në % kundrejt vitit të kaluar
0%0%0%0%

1.4 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Nxitja dhe mbështetja e bashkëpunimit të biznesit vendor, nëpërmjet iniciativave financiare, për zhvillimin dhe fuqizimin e tyre.

Treguesit e Performancës për Objektivin2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Bizneseve të mbështetura në skemë financiare
– Raporti në % i kundrejt vitit të kaluar
5%0%0%0%
Bizneseve të asistuara për aplikime në skema
financiare – Raporti në % i kundrejt vitit të kaluar
-17%0%0%0%