Kuadri ligjor për të bërë biznes në Shkodër

Regjistrimi i Biznesit

Proçedura Kohëzgjatja Kosto
Regjistrimi ligjor i biznesit në Qendrën Kombëtare
të Biznesit në bazë të ligjit nr. 9723 “Për Qendrën
Kombëtare të Regjistrimit”, i ndryshuar: QKB-së i
duhet 1 ditë për t’u regjistruar në QKB. Regjistrimi
mund të bëhet personalisht ose online përmes
e-albania. Regjistrimi i shoqërive online kërkon
dhe nënshkrim elektronik. Aktualisht, shumica e
shoqërive regjistrohen vetë. www.qkb.gov.al.
1 ditë100 lekë
Regjistrimi i punëtorëve në Drejtorinë Rajonale
të Punësimit: Çertifikata e regjistrimit nga QKQ
dhe deklarimi i të punësuarve; Dorëzimi i pagave
çdo 3 muaj duke e mbajtur një kopje të nshkruar
dhe vulosur. Shoqëria/Subjekti i sapo regjistruar
shkarkon formularin e regjistrimit në faqen e
internetit http://inspektoriatipunës.gov.al.
1 ditë0 lekë
Regjistrimi fiskal i biznesit në Drejtorinë e të
Ardhurave pranë Bashkisë Shkodër dhe në
Drejtorinë Rajonale Tatimore Shkodër: Qendra
Kombëtare e Biznesit, brenda 24 orëve nga
regjistrimi i shoqërisë/subjektit njofton drejtorinë
e të Ardhurave pranë Bashkisë Shkodër dhe
organet tatimore. Në mënyrë që të bëhet
regjistrimi kërkohen këto dokumente: Një kopje
të numrit të identifikimit të subjektit (Nuis) lëshuar
nga QKB Një kopje të ekstraktit të marrë nga QKB
Një kopje e kartës së identitetit Dokumentet e
pronësisë Fotokopje e kontratës së qerasë së
mjedisit nëse jeni qiramarrës, shkëngjitur planimetria
e objektit dhe sipërfaqja e saj në m² Fotokopje
e dokumentit të pronësisë nëse jeni pronar i objektit
së bashku me planimetrinë përkatëse. Në rastin e
shoqërive tregtare të quajtura biznes i madh: Akti
i themelimit të Shoqërisë Statusi i Shoqërisë
1 ditë100 lekë

Transferimi i biznesit
Format e transferimit të biznesit sipas Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë janë: blerja; shitja; dhurimi; trashëgimia.

Transferimi i emrit dhe i përgjegjësisë së biznesit
Sipas ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar, personi, të cilit i transferohet veprimtaria e një tregtari ose e një shoqërie tregtare, mund të vijojë të përdorë emrin e regjistruar apo shenjat e tij dalluese të veprimtarisë. Nëse emri i regjistruar apo shenjat e tjera dalluese të veprimtarisë vijojnë të përdoren, titullari i ri i veprimtarisë trashëgon të gjitha detyrimet tregtare të titullarit të mëparshëm.

Shkaqet e prishjes së shoqërisë
Ligji “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar përcakton shkaqet e prishjes së shoqërive në rastet e mëposhtme: Kur mbaron kohëzgjatja, për të cilën është themeluar; Vendimi i anëtarëve të Asamblesë së Përgjithshme; Me fillimin e procedurave të falimentimit; Me vendim gjykate (likuidimi i detyrueshëm); Nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk ka njoftuar pezullimin e veprimtarisë sipas ligjit “Për Qendren Kombëtare të Rregjistrimit”, i ndryshuar; Në rastet e tjera të përcaktuara në ligj, si dhe në Statutin e shoqërisë.

Falimenti
Prishja e shoqërisë tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi. Qëllimi i procedurës së falimentimit është likuidimi i detyrimeve ndaj debitorëve nëpërmjet riorganizimit të aktivëve ose përmes likuidimit të të gjitha pasurive të debitorit dhe shpërndarjes së të ardhurave. Në shoqëritë kolektive dhe komandite, likuidimi kryhet nga të gjithë ortakët apo nga një likuidues i emëruar në mënyrë unanime prej tyre. Gjykata është përgjegjëse për rrjedhën procedurale të procedurës së falimentimit dhe vendos, ndër të tjera, në lidhje me: Hapjen e procedurës; Masat e përkohshme të sigurisë; Emërimi i administratorit të falimentimit.