Qëllimet dhe objektivat e politikës së shërbimit

1. Qëllimi i Politikës së Shërbimit: Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi2021      
Buxheti
2022      
Plani
2023      
Plani
2024      
Plani
Numri i tregjeve funksionale në territorin e
Bashkisë Shkodër
4 tregje  4 tregje  4 tregje  4 tregje  

1.2 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Sistemimi dhe ngritja e tregjeve të shitjes me shumicë dhe pakicë në territorin e Shkodrës.

Treguesit e Performancës për Objektivin2021      
Buxheti
2022      
Plani
2023      
Plani
2024      
Plani
Përqindja e njësive të tregjeve publike
funksionale të  mirëmbajtjes se në raport
me totalin
52%52%52%52%
Investimet bashkiake për ndërtimin tregjeve
– ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar
0%0%0%0%