Vështrim i përgjithshëm i shërbimit

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor brenda juridiksionit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.

• Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash etj.) dhe sinjalizimi rrugor trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësi të njësisë së vetëqeverisjes vendore;
• Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtimet e reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore;
• Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë vendore;

Rrjeti rrugor rural, ka si burim financimi transfertën e pakushtëzuar, të ardhurat e tjera transfertën specifike, taksën e ndikimit në infrastrukturë dhe tarifa me destinacion. Të ardhurat e programit zënë mesatarisht 40.6 % ndërsa shpenzimet neto janë shpenzime që mbulohen nga të ardhurat e tjera mesatarisht me 50.4 %. Pjesa më e madhe e shpenzimeve e zënë shpenzimet kapitale me rreth 87.5 % në vitin 2022, 86.2 % në vitin 2023 dhe 89.2 % në vitin 2024. Shpenzimet korente zënë 12.5 % në vitin 2022, 13.8 % në vitin 2023 dhe 10.8 % në vitin 2024.

Shpenzimet e Shërbimit (000 ALL)

Emri i ArtikullitKodi i Artikullit2019
Fakt
2020
Fakt
2021
Buxh. Fillest.
2021
Buxh. Pritshëm
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Paga dhe Sigurime
Paga6000000000
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore6010000000
Korente
Mallra dhe Shërbime60243,34334,07437,48436,58332,80132,80132,801
Subvencion6030000000
Transferta të Brendshme6040000000
Transferta të Jashtme6050000000
Transferta për Familje & Individë6060000000
Shpenzime Kapitale
Aktive të Paprekshme23015,45614,64925,41026,0021,7351,0002,000
Aktive të Prekshme231450,046253,384472,574497,366227,769203,250267,556
TOTALI508,845302,107535,468559,951262,305237,051302,357