Vështrim i përgjithshëm i shërbimit

Programi mbulon menaxhimin e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit në territorin e Bashkisë Shkodër. Përmirësimin e rrjetit kullues dhe ujitës që ndodhet në inventarin e saj dhe shfrytëzimin në funksion të përmirësimit të prodhimit bujqësor.

 • • Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla.
 • • Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësive të vetqeverisjes vendore.

Bashkia Shkodër ka ushtruar funksionin e saj në realizimin e objektivave për përmirësimin e sistemit vendor të kullimit mbështetur në Planin e Veprimit për ndërhyrje në sistemin kullues. Kështu janë hartuar projektet teknike për kanale kulluese dhe përfunduar ndërhyrja e pastrim/mirëmbajtje për 98 kanale kulluese të dytë dhe të tretë. Gjatësia totale e ndërhyrjes prej 75.25 km me një sipërfaqe të përmirësuar kullimi prej 2.380 Ha dhe volum punimesh prej 128.320. Në ndërhyrjet për përmirësimin e infrastrukturës së ujitjes. Për vitin 2020 dhe 2021 nuk ka patur financime nga programi “Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitjes dhe Kullimit” i Ministrisë së Bujqësisë.

Sfidat:

Në problematikat e hasura theksojmë pamundësinë për të ndërhyrë në disa segmente të rrjetit kullues dytësor për shkak të përmaseve të disa kanaleve kulluese. Ndërhyrja në këto kanale, duke përdorur mjetet që disponojmë është teknikisht e pamundur. Për këtë është kërkuar bashkëpunimi me Drejtorinë Rajonale të Ujitjes dhe Kullimit për të bërë të mundur ndërhyrjen në Kanalin kullues KKII-42 në fshatin Trush, Njësia Administrative Bërdicë dhe Kanalin kullues KKII-11, në fshatin Ças, Njësia Administrative Velipojë.

Çështje të adresuara në dëgjesat publike:

Njësia Administrative Ana e Malit

 1. Një ndër problematikat kryesore në Nj.A. Ana e Malit janë përmbytjet. Duhet të vijohet me procesin e dëmshpërblimit nga përmbytjet, në zbatim të akteve ligjore në fuqi.
 2. Bashkia Shkodër nuk ka një plan plan për ujitjen në Anën e Malit. Rrjeti i ujitjes është tërësisht jashtë funksionit, prej mëse 30 vitesh.
 3. Është bërë pastrimi i Kanaleve përpara 2 viteve. Ka nevojë që ky proces të bëhet më shpesh.
 4. Të ndërhyhet në heqjen e shelgjeve dhe pemëve apo të mbjellave në kanalet kulluese, aty ku punohet.

Njësia Administrative Bërdicë:

 1. Ka më shumë nevojë që të pastrohen kanalet e treta në fushën e Trushit, pasi nuk ka asnjë kanal kullues të pastruar. Janë 16 kanale kulluese që akoma nuk janë hapur.
 2. Duke e nisur nga bordi i kullimit kërkesa jonë është shumë e madhe, si në kullim edhe në vaditje. Vaditja ka dhënë impakt të mirë falë projektit që është financuar në bashkëpunim me GIZ. Kam një kërkesë që të shtrohet rruga e cila ka një gjatësi rreth 100m.
 3. Në lagjen Malësorët e Mullirit është një kanal i dytë që është i zaptuar. Duhet të pastrohen kanalet që lidhen me oborrin e shtëpisë sepse gjatë periudhës së rreshjeve përmbyten shtëpitë.
 4. Janë pastruar mbi 12 mijë metra kanale në Bërdicë. Është bërë një punë e mirë për sa i përket kullimit. Sivjet premisat janë që uji të qarkullojë më mirë. Problemi mbeten fushat e Bërdicës deri në Darragjat. Është një pjesë që nuk është marrë askush me pastrimin e kanaleve.
 5. Ka shkuar rreth 10 ha gërryerje që nga prita përmbi Darragjat deri tek Zhavorri. Duhet të merren masa sa më shpejt sepse prej 101 metër që ka qënë, ka shkuar në 30 metra.
 6. Banori i rrugës Tulaj: Rruga ka rënë në një nivel me kanalin. Janë mbyllur kanalet nëpër lagje. Kolektori duhet pastruar.

Njësia Administrative Dajç:

Të bëhet një grafik i saktë për pastrimin e kanaleve.

 1. Në KK6 ka filluar pastrimi edhe vetë fshatarët duhet të pastrojnë kanalët e kullimit nga degët që kanë hedhur vetë.
 2. Kontrolli i territorit të bëhet i saktë, dhe kjo ndoshta shpesh është një nga arsyet e bllokimit të kanaleve.
 3. Kanali i tretë në Samrisht duhet të shkojë në kuotë. Probleme ka edhe në Suka Dajç, Rrushkull, Belaj, Shirq e Mushan.
 4. Çështja e kullimit është kryesore në Njësinë administrative Dajç. Sistemi i kanaleve kulluese ndahet në tre kategori. Dy janë kolektorët ujëmbledhës, të bordit që i trajton ministria e bujqësisë.
  Ai kërkon:
  a. Ndërhyrje tek të dytët dhe të tretët. Është punuar shumë tek të tretat në zonën e Shirqit, Mushanit e shumë fshatra të tjerë. Janë 16 km konektorë të dytë.
  b. Ndërhyrje tek bordi kk5 dhe kk6.
  c. Pastrimi të kryhet sipas një frekuence të caktuar.
  d. Shqetësim tjetër për banorët e zonës është shërbimi i ujitjes dhe administrimi i pyjeve.

Shërbimi: Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit, ka si burim financimi kryesisht transfertën specifike, tarifën për shërbimin e ujitjes dhe kullimit si dhe të ardhurat e tjera. Të ardhurat e programit zënë mesatarisht 89.8%, ndërsa shpenzimet neto janë shpenzime që mbulohen nga të ardhurat e tjera mesatarisht me 10.2%. Pjesa më e madhe e shpenzimeve e zënë shpenzimet korrente me rreth 62.8% në vitin 2022, 63% në vitin 2023 dhe 63.9% në vitin 2024. Ndërsa pagat dhe sigurimet shoqërore zënë 37.2% në vitin 2022, 37% në vitin 2023 dhe 36.1% në vitin 2024. Shpenzimet kapitale zënë 0% për vitet 2022, 2023, 2024.

Shpenzimet e Shërbimit (000 ALL)

Emri i ArtikullitKodi i Artikullit2019
Fakt
2020
Fakt
2021
Buxh. Fillest.
2021
Buxh. Pritshëm
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Paga dhe Sigurime
Paga6009,627.09,899.014,394.012,940.012,136.012,136.012,136.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore6011,582.01,650.03,398.02,347.01,922.01,922.01,922.0
Korente
Mallra dhe Shërbime60220,867.018,146.024,690.023,848.023,773.023,914.024,914.0
Subvencion6030000000
Transferta të Brendshme6040000000
Transferta të Jashtme6050000000
Transferta për Familje & Individë60629.0052.031.0000
Shpenzime Kapitale
Aktive të Paprekshme2300000000
Aktive në Prekshme23114,067.0167.0307.0174.0
TOTALI46,172.029,862.042,841.039,340.037,831.037,972.037,972.0