Vështrim i përgjithshëm i shërbimit

Rregullimi i veprimtarive në sheshet dhe tregjet vendore ose mbështetje për infrastrukturën e tregjeve, si dhe rritja e kapaciteteve përmes ngritjes dhe funksionimit të tregjeve të reja.

• Rregullimi i veprimtarive në sheshet e tregjeve vendore ose mbështetje për infrastrukturën e tregjeve;
• Rritja e kapaciteteve përmes ngritjes dhe funksionimit të tregjeve të reja vendore dhe të rrjetit të tregtisë.

Bashkia Shkodër gjatë viteve të fundit ka ndërmarrë disa nisma në drejtim të:

Përmirësimit të kushteve për fillimin dhe zhvillimin e biznesit. Thjeshtimit dhe reduktimit të procedurave administrative. Forcimit të bashkëpunimit institucional me qëllim promovimin e fuqisë punëtore të kualifikuar.

Vlen të përmenden disa nisma në drejtim të forcimit të bashkëpunimit ndërmjet pushtetit vendor, bizneseve dhe punëkërkuesve, me qëllim promovimin e forcës aktive të punës dhe promovimin e produkteve dhe shërbimeve të bizneseve sipas sektorëve të ndryshëm të ekonomisë. Gjithashtu, kujdes i veçantë është treguar për integrimin e brezave të rinj në ekonomi dhe krijimin e mundësive për iniciativa të ndryshme.

Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi, kanë si burim financimi transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhurat e bashkisë. Mbulimi i shpenzimeve për 3 vitet mbulohen nga transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat e bashkisë. Për vitin 2022-2024, shpenzimet korente zënë 100% të shpenzimeve totale.

Shpenzimet e Shërbimit sipas Kategorive ekonomike (000 ALL)

Emri i ArtikullitKodi i Artikullit2019
Fakt
2029
Fakt
2021
Buxh. Fillest.
2021
Buxh. Pritshëm
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Paga dhe Sigurime
Paga6000000000
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore6010000000
Korente
Mallra dhe Shërbime6024941441,8565151,0001,0001,000
Subvencion6030000000
Transferta të Brendshme6040000000
Transferta të Jashtme6050000000
Transferta për Familje & Individë6060000000
Shpenzime Kapitale
Aktive të Paprekshme23000962962000
Aktive të Prekshme231543016651665000
TOTALI1,0371444,4833,1421,0001,0001,000