Qëllimet dhe objektivat e politikës së shërbimit

1. Qëllimi i Politikës së Shërbimit: Administrimi pyjeve dhe kullotave vendore si dhe menaxhimi institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Rritja e monitorimit të fondit pyjor kullosor6.87.77.77.7
Rritja e sipërfaqes pyjore që ka plan
menaxhimi të fondit pyjor kullosor
60%80%100%100%

1.1 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Sigurimi mbrojtjes për qeverisjen e qëndrueshme dhe kontrollin e mirëadministrimit të fondit pyjor dhe kullosor brenda territorit administrativ të bashkisë.

Treguesit e Performancës për Objektivin2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Rritja e monitorimit të fondit pyjor kullosor.
Numër kontrollesh dhe inspektimesh
kundrejt Sip. Totale të pyjeve dhe kullotave
(inspektime për 100 ha)
0.620.690.690.69
Rritja e monitorimit të fondit pyjor kullosor.
Numri i punonjësve kundrejt fondit pyjore
dhe kullosor
(punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota)
0.490.490.490.49


1.2 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Hartimi / Rishikimi Planeve të mbarështimit për të gjithë sipërfaqen e fondit pyjor dhe kullosor 48.656 ha.

Treguesit e Performancës për Objektivin 2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Rritja e sipërfaqes pyjore që ka plan
menaxhimi të fondit pyjor kullosor –
Sip pyjore & kullosore me plan menaxhimi
/ totalit të sipërfaqes pyjore e kullosore. (në %)
63%81%100%100%
Rritja e sipërfaqes pyjore dhe kullosore
e inventarizuar. Sip. pyjore & kullosore
e inventarizuar, hipotekuar/totalit të
sipërfaqës pyje kullota. (në %)
54%72%100%100%
Zona pyjore në % ndaj sipërfaqes së zonave
urbane Sipërfaqe e zonës urbane
/Sipërfaqe Pyje/kullota gjithsej
7.78%7.78%7.78%7.78%


1.3 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Rehabilitimi dhe pyllëzimi i sipërfaqeve pyjore/kullosore, të degraduara, djegura si edhe mbrojtja e tokës nga erozioni (Projektim/Investim).

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Përmirësimi i fondit pyjor kullosor
Përmirësimi/ndryshimi në % kundrejt
vitit të kaluar
200%30%23%0%
Shpenzime për shërbimin e menaxhimit
të fondit/sipërfaqes totale të fondit
(Lekë për 1 ha pyje dhe kullota)
340.0368.7336.4336.4