Raportime

RAPORTIM I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT 8-MUJORI VITI 2023

Raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit 8 – mujori viti 2023
Anekset e monitorimit 8 – mujori viti 2023
Matrica e realizimit të 8 – mujori viti 2023

RAPORTIM I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT 4 – MUJORI VITI 2023

Raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit 4 – mujori viti 2023
Anekset e monitorimit 4 – mujori viti 2023
Matrica e realizimit të 4-mujori viti 2023

RAPORTIM I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT 12-MUJORI VITI 2022

Raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit 12-mujori viti 2022.
Anekset e monitorimit 12-mujori viti 2022.
Matrica e realizimit të 12-mujori viti 2022.

RAPORTIM I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT 8-MUJORI VITI 2022

Raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit 8-mujori viti 2022.
Anekset e monitorimit 8-mujori viti 2022.
Matrica e realizimit të 8-mujori viti 2022.

RAPORTIM I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT 4-MUJORI VITI 2022

Raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit 4-mujori viti 2022.
Anekset e monitorimit 4-mujori viti 2022.
Matrica e realizimit të 4-mujori viti 2022.

RAPORTIM I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT VITI 2021

Projekt – Vendimi “Për miratimin e raportit të monitorimit të zbatimit të buxhetit të vitit 2021 të Bashkisë Shkodër.
Raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit viti 2021.
Anekset e monitorimit viti 2021.
Matrica e realizimit të viti 2021.

RAPORTIM I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT 8-MUJORI VITI 2021

Raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit 8-mujori viti 2021.
Anekset e monitorimit 8-mujori viti 2021.
Matrica e realizimit të 8-mujori viti 2021.

RAPORTIM I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT 4-MUJORI VITI 2021

Raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit 4-mujori viti 2021.
Anekset e monitorimit 4-mujori viti 2021.
Matrica e realizimit të 4-mujori viti 2021.

RAPORTIM I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT VITI 2020

Raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit viti 2020.
Anekset e monitorimit viti 2020.
Matrica e realizimit të viti 2020.
Tabelat e realizimit të buxhetit të vitit 2020.
Mendimet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë mbi raportin vjetor të monitorimit të buxhetit të vitit 2020.
Raporti vjetor i konsoliduar i zbatimit të buxhetit 2020.

RAPORTIM I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT 8-MUJORI VITI 2020

Raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit 8-mujori viti 2020.
Anekset e monitorimit 8-mujori viti 2020.
Matrica e realizimit të 8-mujori viti 2020.

RAPORTIM I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT 4-MUJORI VITI 2020

Raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit 4-mujori viti 2020.
Anekset e monitorimit 4-mujori viti 2020.
Matrica e realizimit të 4-mujori viti 2020.

RAPORTIM I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT VITI 2019

Raporti i performancës së vitit 2019.
Raporti vjetor i konsoliduar i zbatimit të buxhetit 2019.
Raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit viti 2019.
Anekset e monitorimit viti 2019.
Matrica e realizimit të viti 2019.

Tabelat e realizimit të buxhetit të vitit 2019.

RAPORTIM I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT 8-MUJORI VITI 2019

Raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit 8-mujori viti 2019.
Anekset e monitorimit 8-mujori viti 2019.
Matrica e realizimit të 8-mujorit viti 2019.

RAPORTIM I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT 4-MUJORI VITI 2019

Raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit 4-mujori viti 2019.
Anekset e monitorimit 4-mujori viti 2019.
Matrica e realizimit të 4-mujori viti 2019.

RAPORTIM I ZBATIMIT DHE MONITORIMIT TË BUXHETIT TË VITIT 2018

Raporti i performancës së vitit 2018.
Raporti vjetor i konsoliduar i zbatimit të buxhetit 2018.
Raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit të vitit 2018.
Anekset e monitorimit viti 2018.
Matrica e realizimit të vitit 2018 sipas programeve.
Tabelat e realizimit të buxhetit të vitit 2018.

RAPORTIM I ZBATIMIT DHE MONITORIMIT TË BUXHETIT TË VITIT 2018(JANAR-GUSHT)

Matrica 8-mujori 2018.
Anekset e monitorimit 8-mujorit 2018.
Relacioni i zbatimit të Buxhetit të vitit 2018(Janar-Gusht).

RAPORTIM I ZBATIMIT DHE MONITORIMIT TË BUXHETIT TË VITIT 2018(JANAR-QERSHOR)

Matrica 6-mujori 2018.
Relacioni i zbatimit të Buxhetit të vitit 2018(Janar-Qershor).

RAPORTIM I ZBATIMIT DHE MONITORIMIT TË BUXHETIT TË VITIT 2018(JANAR-PRILL)

Relacioni i zbatimit të Buxhetit të vitit 2018 (Janar-Prill).
RAPORTIM PËR VEPRIMTARINË FINANCIARE DHE ZBATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2017.

RAPORTIM PËR VEPRIMTARINË FINANCIARE DHE ZBATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2016.

Relacioni i zbatimit të Buxhetit të vitit 2016.
Tabelat e zbatimit të Buxhetit të vitit 2016.

Evidencat e shpenzimeve të Bashkisë Shkodër gjatë vitit 2016 sipas muajve, bazuar në Buxhetin e vitit 2016.

Janar 2016 …………………………………………………………. Korrik 2016
Shkurt 2016 ……………………………………………………….. Gusht 2016
Mars 2016 ………………………………………………………….. Shtator 2016
Prill 2016 ……………………………………………………………. Tetor 2016
Maj 2016 ……………………………………………………………. Nentor 2016
Qershor 2016

RAPORTIM PËR VEPRIMTARINË FINANCIARE DHE ZBATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2015
Relacioni i zbatimit të Buxhetit të vitit 2015