Qëllimet dhe objektivat e politikës së shërbimit

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Shërbimit: Mbështetja për përmirësimin e cilësisë së jetës dhe nxitjen e shumëllojshmërisë së veprimtarive bujqësore dhe ekonomike në zonat rurale në nivelin e fermës dhe të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.
Mbështetja për menaxhimin e tokës dhe përmirësimin e saj nëpërmjet projekteve, që fuqizojnë përdorimin e qëndrueshëm të tokave bujqësore si dhe të kategorive të resurseve të tjera. Mbështetja për përmirësimin e konkurrueshmërisë së bujqësisë dhe të industrisë agroushqimore me masa të ndryshme investuese nëpërmjet projekteve. Administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve. Nxitja, përmes financimit dhe këshillimit bujqësor të organizatave, shoqatave dhe kooperativave të prodhuesve bujqësore dhe ato të përpunimit e tregtimit të produkteve bujqësore dhe ushqimore, të ngritura në baza vullnetare. Krijimi dhe administrimi i sistemit vendor të informacionit dhe këshillimit bujqësor dhe rural. Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për zhvillimin rural të financuara nga buxheti lokal dhe/ose me bashkëfinancim nga të tretë.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi 2021Buxheti
2021
Plani
2022
Plani
2023
Plani
2024
Rregjistri kadastral për të gjithë territorin e bashkisë
manual elektronik/ ndryshimi në% kundrejt vitit
të kaluar
28%12%0%0%
Qentë në rrugë që përfitojnë shërbime dhe trajtohen/
ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar
40%17%-9%0%

1.1 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Krijimi i sistemit të informacionit për administrimin, përdorimin e tokës mbështetur në teknologji bashkëkohore.

Treguesit e Performancës për Objektivin Buxheti
2021
Plani
2022
Plani
2023
Plani
2024
Përditësim i database me identifikimin e
njësive bujqësore aktive / ndryshimi në %
kundrejt vitit të kaluar
9%9%9%11%
Bashkëpunimi i njësive bujqësore me
agropërpunues, tregtar inputesh dhe
produktesh bujqësore (numër)
9999

1.2 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Krijimi i bazës së informacionit bujqësor. Krijimi i strukturës së këshillimit bujqësor.

Treguesit e Performancës pr Objektivin Buxheti
2021
Plani
2022
Plani
202
3
Plani
2024
Përditësim i bazës së të dhënave me
identifikimin e njësive bujqësore aktive/
ndryshimi në % krahasuar me vitin e kaluar
9%9%9%11%
Bashkëpunimi i njësive bujqësore me
agropërpunues, tregtar inputesh dhe
produksesh bujqësore (numër).
9999

1.3 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Përthithja e granteve nga programet për zhvillimin e bujqësisë dhe të zhvillimit rural.

Treguesit e Performancës për ObjektivinBuxheti
2021
Plani
2022
Plani
2022
Plani
2022
Numri i përfituesve individual dhe agropërpunes
nga programet e mbështetjes nga donatorët për
promovimin dhe bashkëpunimin në fushën e
bujqësisë dhe zhvillimit rural; (Programi i
mbështetjes së qeverisë shqiptare;
IPARD, GIZ, numër)
64646464

1.4 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Trajtimi veterinar i kafshëve të rrugës.

Treguesit e Performancës për Objektivin Buxheti
2021
Plani
2022
Plani
2022
Plani
2022
Qentë në rrugë që përfitojnë shërbime dhe
trajtohen / ndryshimi në % krahasuar me vitin
e kaluar
40%17%-9%0%