Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Shërbimit

1. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Shërbimit: Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, furnizimi me ujë për vaditje të fermave bujqësore.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Përmirësimi rrjetit kullues: Km kanal kullues
të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve
kulluese në pronësi të Bashkisë (në %)
-14%88%-3%0%
Përmirësimi rrjetit ujitës: Km kanal ujitës të
pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve
ujitëse në pronësi të Bashkisë (në %)
14%27%26%26%

1.1 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Përmirësimi i sistemit të ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit.

Treguesit e Performancës për Objektivin2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Efiçenca e mbështetjes buxhetore për strukturat
e institucionit DSHBP – ndryshimi në % kundrejt
vitit paraardhës.
13%2%0%0%
Fuqizimi i strukturave menaxhuese në funksion
të ujitjes dhe kullimit të tokave bujqësore.
Numri i automjeteve:
2222
Përmirësimi rrjetit kullues: Nr. km kanale kullues
të mirëmbajtur dhe të përmirësuar / ndryshimi
në % kundrejt vitit të kaluar
-14% 88%-3%0%
Përmirësimi rrjetit kullues: Km kanal kullues të
pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese
në pronësi të Bashkisë (në %)
14%27% 26%26%
Përmirësimi rrjetit kullues: Sip ha përmirësuar
kullimi / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar
21%2% 3%0%
Përmirësimi rrjetit kullues: Sipërfaqe e mbuluar
me kullim / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar
21%2%3%0%
Përmirësimi rrjetit ujitës: Km kanal ujitës të
pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse
në pronësi të Bashkisë (në %)
14%16%19%19%
Përmirësimi rrjetit ujitës: Sipërfaqe e mbuluar me
ujitje – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar
21%12%5%0%
Përmirësimi rrjetit ujitës: Sip. Toke e kultivuar në %
kundrejt totalit të inventarit të tokës bujqësore
78%79%81%84%
Numri i fermave përfituese nga sistemi i ujitjes
(numër)
0245027503000