Qëllimet dhe objektivat e politikës së shërbimit

  1. Qëllimi i Politikës së Shërbimit: Shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore. Parandalimi e kundërvajtjeve administrative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të rregulloreve dhe të akteve të bashkisë dhe këshillit bashkiak brenda juridiksionit vendor dhe në përputhje me përcaktimet ligjore.
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi
2022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit. Raporti midis punonjësve me statustë oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë Bashkiake13%8%8%8%
Kapacitetet e punonjësve të policisë bashkiake. Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar. Numër punonjësish të trajnuar, kundrejt numrit total të punonjësve të policisë Bashkiake100%100%100%100%
Rritja e rasteve të menaxhuara nga ana e policisë bashkiake: Numri i akteve të ekzekutuara kundrejt akteve të nxjerra (në %)24%28%33%44%

1.1 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Polici vendore e trajnuar dhe e kualifikuar për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësive.

Treguesit e Performancës për Objektivin 20212022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit: Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë Bashkiake13%8%8%8%
Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar: Numër punonjësish të trajnuar, kundrejt numrit total të punonjësve të policisë Bashkiake100%100%100%100%

1.2 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Rritja e qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.

Treguesit e Performancës për Objektivin 20212022
Buxheti
2023
Plani
2024
Plani
2025
Plani
Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara (mijë/lekë të shpenzuara për 1 rast të menaxhuar)87645752
Numri i rasteve problematikave të menaxhuara kundrejt rasteve të raportuara/konstatuara (në %)130%125%133%129%
Rritja e rasteve të menaxhuara nga ana e policisë bashkiake: Numri i akteve të ekzekutuara kundrejt akteve të nxjerra (në %)24%28%33%44%
Numri i kamerave të vendosura në pika strategjike të qytetit41717171