Qëllimet dhe objektivat e politikës së shërbimit

1. Qëllimi i Politikës së Shërbimit: Zhvillimi i Turizmit

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Të ardhura nga taksat e qëndrimit në hotel
(mijë lekë)
15,00020,00020,00020,000
Numri i turistëve (i personave) të akomoduar
në hotele
214,286285,714285,714285,714

1.1 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Promovim i territorit të Bashkisë nëpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promocionale dhe informative.

Treguesit e Performancës për Objektivin2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Komunikimi nëpërmjet platformave online dhe
materialeve promovuese/informuese – ndryshimi
në % kundrejt vitit të kaluar
156% 7%4%-15%
Materiale promovuese dhe informuese turistike
të prodhuara – ndryshimi në % kundrejt vitit të
kaluar
-14%11%3%-11%

1.2 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Organizim dhe pjesëmarrje në panaire lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare

Treguesit e Performancës për Objektivin2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Artizan pjesëmarrës në panarin e artizanatit –
ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar
15.8%9.1%8.3%
Numri qyteteve në të cilat organizohet dita
shkodrane
0040
Pjesëmarrje në panaire kombëtare dhe
ndërkombëtare – ndryshimi në % kundrejt
vitit të kaluar
200%0%0%

1.3 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Organizimi i aktiviteteve për promovimin e ofertave dhe produkteve turistike të Bashkisë Shkodër.

Treguesit e Performancës për Objektivin2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Numri i aktiviteteve të organizuara nga
Drejtoria e Turizmit
8888

1.4 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Forcimi institucional nëpërmjet ngritjes së strukturave të dedikuara për zhvillimin e turizmit.

Treguesit e Performancës për Objektivin2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Numri i turistëve (i personave) të akomoduar
në hotele – ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar
103%33%0%0%
Rritja e të ardhurave të bashkisë nga turizmi –
ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar
103%33%0%0%
Numri i turistëve që marrin informacion/shërbehen
në zyrën e informacionit – ndryshimi në % kundrejt
vitit të kaluar
52%68%28%17%

1.5 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Ngritje e kapaciteteve të bizneseve që operojnë në fushën e turizmit me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit nga ana e tyre.

Treguesit e Performancës për Objektivin2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Persona të trajnuar të bizneseve turistike –
ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar
0%100%