Urdhëra

Urdhër nr. 792, datë 29.05.2024 “Marrje masash për ruajtjen e qetësisë së pushuesve nga zhurmat në kantieret e ndërtimit në zonën e bregdetit të Velipojës dhe Rrjollit dhe ato turistike Shirokë, Theth”

Urdhër nr.551, datë 27.06.2022 “Për lirimin e hapësirës publike në lagjen nr.3, ZK 8593, segmenti Sheshi Demokracia-Monumenti i Prek Calit, Bashkia Shkodër”
Urdhër nr.494, datë 13.06.2022 “Për ngritjen e grupit të konstatimit dhe vlerësimit të dëmeve në raste të Emergjencave Civile për të gjithë Bashkinë”
Urdhër nr.489, datë 10.06.2022 “Për ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të Gradave për punonjësit e nivelit bazë të MZSH”
Urdhër nr.438, datë 26.05.2022 “Për ngritjen e grupeve të punës për evidentimin, verifikimin dhe lirimin e hapësirave publike të zëna në mënyrë të paligjshme në territorin e Njësive Administrative të Bashkisë Shkodër”
Urdhër nr.441, datë 26.05.2022 “Për lirimin e pronës publike me zonë kadastrale nr.8594, nr.pasurie 2/477 në rrugën ‘Bardhosh Dani’ në lidhje me rrugën ‘Rroji’ nga ndërtimet e paligjshme”
Urdhër nr.419, datë 20.05.2022 “Për ngritjen e grupit të punës për organizimin dhe realizimin e festivalit të 60-të Mbarëkombëtar të këngës për fëmijë”
Urdhër nr.398, datë 13.05.2022 “Inspektim për ndërtime të kundraligjshme në zonën e Thethit”
Urdhër nr.379, datë 10.05.2022 “Për lirim, sekuestrimin dhe heqjen e objekteve që zënë hapësirën publike në ambiente të gjelbërta, trotuare dhe rrugë në qytetin e Shkodrës”
Urdhër nr.376, datë 09.05.2022 “Për lirimin e hapësirave publike për zbatimin e investimeve me objekt ‘Sistemim, Asfaltim i rrugës Oblikë-Pallate'”

Urdhër nr.308, datë 20.04.2022 “Për lirim të hapësirës publike në Lagjen nr.3, ZK 8593, Rruga ‘Kolë Idromeno’, segmenti(Tirana Bank- Foto Nenshati), Bashkia Shkodër”
Urdhër nr.306, datë 19.04.2022 “Për ofrimin e shërbimeve administrative në disa prej Njësive Administrative të Bashkisë Shkodër”
Urdhër nr.288, datë 13.04.2022 “Mbi marrjen e masave paraprake për shërbimin e pastrimit në zonën turistike të Bashkisë Shkodër zona qendrore, me qëllim përgatitjen për sezonin turistik 2022”
Urdhër nr.286, datë 13.04.2022 “Për ngritjen e komisionit të vlerësimit paraprak të pasurive pronë private që shpërnohen për efekt investimi publik për objektin: ‘Rikonstruksion Urban i bregut perendimor të Liqenit Shkodër'”
Urdhër nr.287, datë 13.04.2022 “Për ngritjen e komisionit të vlerësimit paraprak të pasurive pronë private që shpërnohen për efekt investimi publik për objektin: ‘Rehabilitim i infrastrukturës dhe objekteve përkatëse të moleve të Zogaj, Shirokës dhe Shkodrës'”
Urdhër nr.282, datë 11.04.2022 “Për ngritjen e grupit të konstatimit dhe vlerësimit të dëmeve në raste të Emergjencave Civile për të gjithë Bashkinë”
Urdhër nr.236, datë 06.04.2022 “Mbi marrjen e masave paraprake për shërbimin e pastrimit në plazhin e Velipojës, me qëllim përgatitjen për sezonin turistik 2022”
Urdhër nr.226, datë 04.04.2022 “Për ngritjen e grupit të punës për sistemimin e fushave sportive në shkollat e Bashkisë Shkodër”

Urdhër nr.1286, datë 13.12.2021 “Për miratimin e rregulloreve në Njësinë Përgjegjëse të Sinjalizimit”
Urdhër nr.1287, datë 13.12.2021 “Për miratimin e Kartës së Auditimit të Njësisë Auditit të Brendshëm”

Udhëzim nr.5, datë 03/09/2020 “Për menaxhimin e situatës në institucionin Bashkia Shkodër, gjatë pandemisë Covid-19”
Urdhër nr.562, datë 22.07.2020 “Për miratimin e procedurës standarde të veprimit në Bashkinë Shkodër për pajisjen e subjekteve aplikues me licencë ‘Për Tregtimin me Pakicë të Karburanteve, Gazit të lengshëm të Naftës për automjetet, Vajrave Lubrifikante dhe Lëndëve Djegëse për Përdorim nga Konsumatorët Fundorë'”

Urdhër nr.346, datë 13.05.2020 “Për marrjen e masave organizative dhe administrative në kuadër të parandalimit të COVID-19 gjatë punës në shërbimin publik në institucionet e Bashkisë Shkodër”

Urdhër nr.288, datë 17.04.2020 “Për transferimin e maskave mbrojtëse nga Bashkia Shkodër tek Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër”

Urdhër nr.257, datë 25.03.2020 “Për ngritjen e grupeve të punës, pjesë e komisioneve të mbrojtjes civile, për dërgimin e produkteve ushqimore dhe joushqimore te shtresat në nevojë në kushtet e epidemisë së shkaktuar nga COVID-19”

Urdhër nr.253, datë 18.03.2020 “Për ngritjen e komisionit të mbrojtjes civile në Bashkinë Shkodër”

Urdhër nr.238, datë 12.03.2020 “Për caktimin e ditëve pushim për administratën dhe shërbimet publike dhe të institucioneve në varësi, në kuadër të masave për mbrojtjen nga përhapja e COVID-19”

Urdhër nr.230, datë 09.03.2020 “Për mbylljen e aktiviteteve publike dhe jopublike, anullimin e grumbullimeve masive në vende të mbyllura apo të hapura, mbylljen e Institucioneve Arsimore dhe parandalimin e përhapjes së COVID-19”

Urdhër nr.223, datë 04.03.2020 “Për ngritjen e grupit të punës për monitorimin dhe vlerësimin e higjenës të ambjenteve dhe hapësirave të ekspozuara ndaj Virusit Covid-19”

Urdhër nr.124, datë 12.02.2020 “Për ngritjen e grupit të konstatimit dhe vlerësimit të dëmeve në raste të Emergjencave Civile për të gjithë Bashkinë”

Urdhër nr.73, datë 31.01.2020 “Për ngritjen e grupeve të punës për verifikimin e të gjitha ambjenteve të tjetërsuara në dyqane dhe zhvillim të aktiviteteve të ndryshme, në katet përdhe të pallateve në NJA Bashkia Shkodër”

Urdhër nr.275, datë 09.04.2019 “Për organizimin e punës gjatë sezonit Turistik”
Urdhër nr.389, datë 14.05.2019 “Për krijimin e grupit të punës për hartimin e Planit të Integritetit”
Urdhër nr.462, datë 27.05.2019 “Për ngritjen e grupit të punës për verifikimin e zbatimit të kontratave të tregut Rus”
Urdhër nr.493, datë 26.06.2020 “Mbi monitorimin e regjistrimit dhe transferimit e fëmijëve në shkolla, në arsimin bazë dhe atë të mesëm, sipas zonave të mbulimit në Bashkinë Shkodër”