Qëllimet dhe objektivat e politikës së shërbimit

1. Qëllimi i Politikës së Shërbimit: Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore; Përmirësimi i rrjetit të rrugeve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi2021
Buxheti
2022
Plani
2022
Plani
2022
Plani
Raporti i rrugëve të mirëmbajtura/ndryshimi
në % kundrejt vitit të kaluar
10%9%0%0%
Raporti i rrugëve urbane të rikualifikuara
/asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %)
3%-12%-29%101%
Raporti i rrugëve rurale të rikualifikuara
/asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %)
37%-38%13%-12%
Raporti i banorëve direkt përfitues për rrugët
rurale kundrejt vitit të kaluar (në %)
27%-38%13%-12%

1.1 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Mirëmbajtja e rrugëve, shesheve dhe trotuareve urbane.

Treguesit e Performancës për Objektivin2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Kosto e mirëmbajtjes m2 (buxheti në lekë për m2
rrugë, trotuare dhe sheshe të mirëmbajtura)
31.528.828.828.8
Raporti i rrugëve të mirëmbajtura / ndryshimi në %
kundrejt vitit të kaluar
10%9%0%0%
Raporti i shesheve të mirëmbajtura / ndryshimi në %
kundrejt vitit të kaluar
16%14%0%0%
Raporti i trotuareve të mirëmbajtura/ ndryshimi në %
kundrejt vitit të kaluar
6%6%0%0%

1.2 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Rikonstruksion rruge dhe sheshe urbane.

Treguesit e Performancës për Objektivin2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Investime në bashkëfinancim me fondin e
zhvillimit të rajoneve dhe FZHR (numër)
0000
Sipërfaqe e shpronësuar në m20000
Kosto e rikonstruksion në lekë për m2 rrugë, të
rikonstruktura
313.1194.0194.0194.0
Raporti i rrugëve të rikualifikuara/asfaltuara
kundrejt vitit të kaluar (në %)
3%-12%-29%101%
Raporti i rrugëve të ndriçuara kundrejt vitit të
kaluar (në %)
194%-12%-29%101%
Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha
rikonstruktura të vitit të kaluar (në %)
24%-12%-29%101%
Raporti i kanalizimeve të Ujërave të zeza
rikonstruktura të vitit të kaluar (në %)
356%-12%-29%101%
Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt
vitit të kaluar (në %)
224%-12%-29%101%
Raporti i sipërfaqeve të parkimit kundrejt
vitit të kaluar (në %)
1%-12%-29%101%
Raporti i rikonstruksionit të ujësjellës (në %)100%-12%-29%101%
Raporti i pemeve të mbjella kundrejt vitit të
kaluar (në %)
-49%-12%-29%101%
Raporti i sipërfaqes së rikualifikuar me
sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë kundrejt
vitit të kaluar (në %)
3%-12%-29%101%
Raporti i banorëve direkt përfitues kundrejt
vitit të kaluar (në %)
3%-12%-29%101%
Kosto e rikualifikimit urban të blloqeve të banimit
dhe shesheve m2 (buxheti në lekë për m2 të
blloqeve të banimit dhe shesheve, të rikualifikuara)
204.3194.0194.0194.0
Raporti i blloqeve të banimit të rikualifikuara
/asfaltuara kundrejt vitit të kaluar (në %)
87%-82%-94%-100%
Raporti i rrugëve të ndriçuara kundrejt vitit të
kaluar (në %)
87%-82%-94%-100%
Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha
rikonstruktura të vitit të kaluar (në %)
79%-82%-94%-100%
Raporti i kanalizimeve të Ujërave të zeza
rikonstruktura të vitit të kaluar (në %)
49%-82%-94%-100%
Raporti i trotuareve të mirëmbajtura kundrejt
vitit të kaluar (në %)
382%-82%-94%-100%
Raporti i sipërfaqeve të parkimit kundrejt
vitit të kaluar (në %)
-89%-82%-94%-100%
Raporti i rikonstruksionit të ujësjellës (në %)66%-82%-94%-100%
Raporti i pemeve të mbjella kundrejt vitit të
kaluar (në %)
-78%-82%-94%-100%
Raporti i sipërfaqes së rikualifikuar me sinjalistikë
e plotë për lëvizshmërinë kundrejt vitit të
kaluar (në %)
87%-82%-94%-100%
Raporti i banorëve direkt përfitues kundrejt
vitit të kaluar (në %)
-37%-82%-94%-100%

1.3 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Përmirësimi i rrjetit të rrugeve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar.

Treguesit e Performancës për Objektivin2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Plani Kosto e mirëmbajtjes m2 (buxheti në
lekë për m2 rrugë, trotuare dhe sheshe të
mirembajtura)
449.8 km rruge te
mirembajt ura;
Numri i Rrugëve në Njësi
Administrative 619
449.8 km rruge te
mirembajt ura; Numri
i Rrugëve në Njësi
Administrative 619
449.8 km rruge te
mirembajt ura; Numri i
Rrugëve në Njësi
Administrative 619
449.8 km rruge te
mirembajt ura; Numri i
Rrugëve në Njësi
Administrative 619
Eficienca e alokimit të buxhetit për
përmirësimin e infrastrukturës rrugore rurale.
Buxheti në Lekë i shpenzuara për
menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt
rrjetit rrugor në km (Lekë për 1 km
rrugë (kosto operative dhe mirëmbajtje).
49.5570.7353.1552.88
Kosto e rikonstruksion rrugë rurale
m2 (buxheti në lekë për m2 rrugë,
të rikonstruktura)
251.9251.9251.9251.9
Raporti i rrugëve të
rikualifikuara/asfaltuara kundrejt
vitit të kaluar (në %)
37%-38%13%-12%
Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha
rikonstruktura të vitit të kaluar (në %)
127%-38%13%-12%
Raporti i trotuareve të mirëmbajtura
kundrejt vitit të kaluar (në %)
128%-38%13%-12%
Raporti i rikonstruksionit të ujësjellës (në %)1%-38%13%-12%
Raporti i pemeve të mbjella kundrejt vitit
të kaluar (në %)
8%-38%13%-12%
Raporti i sipërfaqes së rikualifikuar me
sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë
kundrejt vitit të kaluar (në %)
37%-38%13%-12%
Raporti i banorëve direkt përfitues
kundrejt vitit të kaluar (në %)
27%-38%13%-12%

1.4 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Hartimi i projekteve sipas prioriteteve të përcaktuara në planet e investimeve kapitale të Bashkisë Shkodër

Treguesit e Performancës për Objektivin2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Numri i projekteve të parashikuara për
sipërfaqe rrugë urbane
9000
Numri i projekteve të parashikuara për
rikualifikim urban blloqe Shkodër Qendër
2000
Numri i projekteve për sipërfaqe rrugë
rurale të rikonstruktuara
11000
Numri i studimeve dhe numri i projekteve
pilote për parkingjet elektronike,
ngritja e kapaciteteve
0000