Vështrim i Përgjithshëm i Shërbimit

Vështrim i përgjithshëm i shërbimit Zhvillimi i njësisë, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera si dhe të burimeve njerëzore, funksionimi i proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimi me publikun. Shërbime në mbështetje të kryetarit të njësisë së vetëqeverisjes vendore ose të këshillit.

  1. Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin;
  2. Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj.
  3. Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë.
  4. Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore;
  5. Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit.

Qëllimi i Bashkisë Shkodër është të bëjë përpjekje për të përmirësuar strukturën menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësinë dhe lehtësinë për përthithjen e burimeve njerëzore profesionale dhe në funksion të zbatimit të qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. Përfshirja e qytetarëve, grupeve të interesit, komunitetit në përgjithësi, në proceset vendimmarrëse me qëllim krijimin ose përmirësimin e politikave publike, procedurave dhe praktikave lokale në favor të krijimit mirëqenies së qytetarëve është mënyra e punës që stimulojmë në shërbimet vendore administrative dhe publike.
Rritja e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në administratën publike vendore ku qytetarët kanë mundësinë që të aplikojnë dhe përfitojnë shërbimin në çdo Njësi Administrative, lagje dhe Bashki qendër dhe përmes web-it për të gjitha shërbimet që sot ofrohen nga Bashkia e Shkodrës, vijon të jetë një ndër prioritetet e punës në Bashkinë Shkodër. Gjatë situatës së pandemisë ka patur vështirësi për rekrutimin për pozicionet vakante në administratë në kushtet e reja për ruajtjen e shëndetit dhe mbajtjes së distancës sociale në periudhën e pandemisë dhe është verifikuar nevoja e një sistemi, mënyrë online për realizimin e procedurës dhe intervistave për rekrutimin të personelit.
Politikat e reja të administrimit në Bashkinë Shkodër: qeverisjen elektronike, integrim territorial dhe barazi në shërbime e akses. Bashkia Shkodër çdo vit përmirëson vazhdimisht kushtet normale në punë dhe për administratën në funksion të rritjes së performancës së saj në ofrimin e shërbimit ndaj qytetarit. Shërbimet mbështetëse për administratën vendore, sigurimi, planifikimi e zhvillimi i njësisë, menaxhimi i financave të administratës vendore dhe të burimeve njerëzore, funksionimi i proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimi me publikun, janë disa ndër aktivitete që buxhetohen dhe realizohen për të garantuar mbarëvajtjen dhe funksionimin normal të institucionit.

Planifikim, menaxhim dhe administrim, ka si burim financimi transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhura të tjera. Shpenzimet neto janë shpenzime që mbulohen nga të ardhurat e tjera dhe transferta e pakushtëzuar me një mesatare prej 100%. Pjesën më të madhe të shpenzimeve e zënë pagat dhe sigurimet shoqërore me 76.5 % në vitin 2022, 78.1 % në vitin 2023 dhe 78.3 % në vitin 2024. Ndërsa shpenzimet korrente zënë 22.3 % në vitin 2022, 20.7 % në vitin 2023 dhe 20.5 % në vitin 2024. Shpenzimet kapitale zënë 1.2 % të shpenzimeve totale për vitin 2022, 1.2 % për vitin 2023 dhe 1.2 % për vitin 2024.

Shpenzimet e Shërbimit Planifikim, Menaxhim dhe Administrim sipas Kategorive ekonomike (000 ALL)

Emri i ArtikullitKodi i Artikullit2019202020212021202220232024
FaktFaktBuxh. FillestarBuxh.
Pritshëm
PlaniPlaniPlani
Paga dhe Sigurime   
    
Paga600157,190159,343220,497205,828190,143194,658198,551
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore60126,13826,51137,43631,97630,35330,96031,579
Korente 
Mallra dhe Shërbime60266,62952,67590,60087,66159,78155,76856,127
Subvencion6030000000
Transferta të Brendshme6046611,2093,8803,74350004,1004,100
Transferta të Jashtme6050000000
Transferta për Familje & Individë6064752931,1141,7307303232
Shpenzime Kapitale
Aktive të Paprekshme23000600600000
Aktive të Prekshme23119,1725,50211,0848,0603,6003,6003,600
Totali270,265245,533365,211339,598289,607289,118293,989