Qëllimet dhe objektivat e politikës së shërbimit

  1. Qëllimi i Politikës së Shërbimit: Zvogëlimi i riskut nga fatkeqësitë dhe menaxhimi i tyre, duke siguruar mbrojtjen e jetës së njerëzve, pronës, trashëgimisë kulturore dhe mjedisit, nëpërmjet sistemit të mbrojtjes civile.
  2. Përafrimi me standardet europiane të organizimit të mbrojtjes civile.
  3. Sigurimi i mbrojtjes civile në të gjithë territorin.
  4. Parandalimi.
  5. Informim publik për rreziqet dhe aktivitetet e organeve vendore përgjegjëse për mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera.
  6. Garantimi i shërbimit të zjarrfikësve në nivel lokal dhe administrimi i strukturave përkatëse, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Numri i stacioneve të MZSH që ka bashkia1111
Numri i familjeve të trajtuara / ndryshimi në përqindje0%0%0%0%

1.1 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Strukturat për planifikimin, menaxhimin dhe përballimin e emergjencave civile.

Treguesit e Performancës për Objektivin2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Numri i familjeve përfituese që mbarështojnë
blegtorinë në zonat e prekuara nga përmbytjet
/ ndryshimi në përqindje
100%33%25%0%
Numri i kontrolleve sistematike vjetore për
certifikimin për MZSH i objekteve të Bashkisë.
/ ndryshimi në përqindje
2%18%12%24%
Numri i ofruar i pajisjeve dhe kolaudimi i fikësve
të zjarrit në institucione / ndryshimi në përqindje
11%0%0%0%
Numri i projekteve teknike për masat e MZSH
në institucione / ndryshimi në përqindje
100%8%4%4%

1.2 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Shërbim i përmirësuar i MZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve.

Treguesit e Performancës për Objektivin2021
Buxheti
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Zona e mbuluar nga shërbimi i MZSH në %29%29%29%29%
Rritja e të ardhurave nga tarifat për shërbimin
ndaj të tretëve / ndryshimi në përqindje
-50%15% 13%0%
Reagimi më i shpejtë ndaj njoftimeve për zjarre
/ ndryshimi në sekonda i daljes nga stacioni
0%0%0%0%
Eficienca buxhetore në ofrimin e shërbimit MZSH
/ lekë/rast të menaxhuar
67.880.580.880.2
Numri i thirrjeve nga popullata drejt Shërbimit
Zjarrfikës – ndryshimi në %
– 4%5%-5% 1%