Vendime

Në mbështetje të nenit 8, 9 të ligjit Nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për qeverisjen vendore”, ligjit Nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”, neni 29, vendosi:

Vendim nr. 541, datë 02/07/2024 “Për delegim kompetence”

Vendim nr. 488, datë 29/05/2024 “Për delegim kompetence”
Vendim nr. 485, datë 29/05/2024 “Për delegim kompetence”
Vendim nr. 484, datë 29/05/2024 “Për delegim kompetence”

Vendim nr. 269, datë 05/03/2024 “Për një ndryshim në Vendimin nr. 514, datë 29/12/2023”

Vendim nr. 268, datë 05/03/2024 “Për delegim kompetence”

Vendim nr. 267, datë 05/03/2024 “Për delegim kompetence”

Vendim nr. 30, datë 24/01/2024 “Për miratimin e strukturës të nëpunësve dhe punonjësve të administratës dhe të institucioneve në varësi të Bashkisë Shkodër”

Vendim nr. 514, datë 29/12/2023 ” Për delegim kompetence”
Vendim nr. 513, datë 29/12/2023 ” Për delegim kompetence”

Vendim nr.213, datë 28/07/2023 ” Për miratimin e strukturës të nëpunësve dhe punonjësve të administratës dhe të institucioneve në varësi të Bashkisë Shkodër
Vendim nr. 217, datë 11/08/2023 ” Për delegim kompetence”

Vendim nr.361, datë 14.06.2022 “Për miratimin e Planit të Detajuar Vendor të njësisë strukturore SH009.UB”

Vendim nr. 304, datë 06/06/2022 ” Për një ndryshim në vendimin nr.1 datë 05.01.2022 ” Për miratimin e strukturës të nëpunësve dhe punonjësve të administratës dhe të institucioneve të varësisë të Bashkisë Shkodër për vitin 2022″
Vendim nr.292, datë 26.05.2022 “Për miratimin e rishpëndarjes së fondit të zërave të shpenzimeve korrente, brenda të njëjtit program për vitin 2022”
Vendim nr.243, datë 11.05.2022 “Plani vjetor i pranishëm në shërbimin civil, për vitin 2022 në institucionin e Bashkisë Shkodër, pjesë e Shërbimit Civil”
Vendim nr.242, datë 09.05.2022 “Për delegim kompetence”
Vendim nr.235, datë 29.04.2022 “Për miratimin e rishpërndarjes së fondit të zërave të shpenzimeve korrente brenda të njëjtit program për vitin 2022”
Vendim nr.215, datë 19.04.2022 “Për miratimin e rishpërndarjes së fondit të zërave të shpenzimeve korrente brenda të njëjtit program për vitin 2022”
Vendim nr.203, datë 12.04.2022 “Për miratimin e saktësimit dhe ridetajimin e fish projektit Ekrani i Artit , festivali i filmit në Shkodër P08220.O3.A37 te zëri shpenzime korente”

Vendim nr.196, datë 01.04.2022 “Për delegim kompetence”

Vendim nr.188, datë 31.03.2022 “Për miratimin e procedurës standarte të veprimit, për zbatimin , ndjekjen dhe likuidimin e projekteve të realizuara përmes procedurës së metodologjisë LOD”. PSV zbatimi kontrolli monitorimi i projekteve LOD_2022

Vendim nr.01, datë 05.01.2022 ” Për miratimin e strukturës të punësve dhe punonjësve të administratës dhe të institucioneve në varësi të Bashkisë Shkodër”

Vendim nr.510, datë 07.09.2021 “Për delegim kompetence”

Vendim nr.428, datë 13.08.2021 “Për delegimin e kompetencave”

Vendim nr.215, datë 15.06.2021 “Për delegimin e kompetencave”

Vendim nr.102, datë 29.03.2021 “Për përcaktimin e vendeve Publike në territorin e Bashkisë Shkodër për afishimin e materialeve propagandistike nga Subjektet Zgjedhore”

Vendim nr.2, datë 05.01.2021 “Për miratimin e strukturës të punësve dhe punonjësve të administratës dhe institucioneve të varësisë të Bashkisë Shkodër”

Vendime nr.5 , 6, 7, datë 07.01.2021 “Për delegimin e kompetencave”

Vendim nr.241, datë 14.10.2020 “Për miratimin e shpërndarjes së Fondit të Shpenzimeve Korrente brenda të njëjtit program për vitin 2020”

Vendim nr.239, datë 12.10.2020 “Për miratimin e shpërndarjes së Fondit të Shpenzimeve Korrente brenda të njëjtit program për vitin 2020”

Vendim nr.237, datë 07.10.2020 “Për miratimin e shpërndarjes së Fondit të Shpenzimeve Korrente brenda të njëjtit program për vitin 2020”

Vendim nr.231, datë 25.09.2020 “Për miratimin e Planit të Detajuar Vendor të Njësisë strukturore SH007.UB”

Vendim nr.226, datë 22.09.2020 “Për delegim kompetence”

Vendim nr.223, datë 15.09.2020 “Për miratimin e Planit të Detajuar Vendor të Njësisë strukturore SH005.UB”

Vendim nr.204, datë 02.09.2020 “Për një ndryshim në vendimin nr.7 datë 20.01.2020 “Për miratimin e strukturës të punësve dhe punonjësve të administratës dhe institucioneve të varësisë të Bashkisë Shkodër” i ndryshuar”

Vendim nr.183, datë 05.08.2020 “Për miratimin e rishpërndarjes së fondit të zërave të projekteve të investimeve brenda të njëjtit program për vitin 2020”

Vendim nr.182, datë 05.08.2020 “Për miratimin e rishpërndarjes së fondit të zërave të projekteve të investimeve brenda të njëjtit program për vitin 2020”

Vendim nr.181, datë 05.08.2020 “Për delegim kompetence”

Vendim nr.177, datë 03.08.2020 “Për miratimin e rishpërndarjes së fondit të zërave të projekteve të investimeve brenda të njëjtit program për vitin 2020”

Vendim nr.174, datë 30.07.2020 “Për miratimin e rishpërndarjes së fondit të zërave të projekteve të investimeve brenda të njëjtit program për vitin 2020”

Vendim nr.172, datë 22.07.2020 “Për miratimin e rishpërndarjes së fondit të zërave të projekteve të investimeve brenda të njëjtit program për vitin 2020”

Vendim nr.170, datë 20.07.2020 “Për miratimin e rishpërndarjes së fondit të zërave të projekteve të investimeve brenda të njëjtit program për vitin 2020”

Vendim nr.168, datë 17.07.2020 “Për miratimin e rishpërndarjes së fondit të zërave të projekteve të investimeve brenda të njëjtit program për vitin 2020”

Vendim nr.145, datë 14.07.2020 “Për një ndryshim në vendimin nr.7 datë 20.01.2020 “Për miratimin e strukturës të punësve dhe punonjësve të administratës dhe institucioneve të varësisë të Bashkisë Shkodër””

Vendim nr.144, datë 14.07.2020 “Për miratimin e rregullores të organizimit dhe funksionimit të komisionit të strehimit në Bashkinë Shkodër”

Vendim nr.137, datë 02.07.2020 “Për marrjen e nismës për hartimin e PDV në njësinë e VL012 sipas PPV”

Vendim nr.136, datë 01.07.2020 “Për miratimin e Planit të Detajuar Vendor të njësisë strukturore SH015.UB”

Vendim nr.125, datë 22.06.2020 “Për miratimin e rishpërndarjes së fondit të zërave të shpenzimeve korrente brenda të njëjtit program të vitit 2020”

Vendim nr.124, datë 16.06.2020 “Për miratimin e rishpërndarjes së fondit të zërave të shpenzimeve korrente brenda të njëjtit program të vitit 2020”

Vendim nr.120, datë 01.06.2020 “Për shpalljen e rezultateve të thirrjes së tretë publike për projekt propozime të paraqitura nga Organizata e Shoqërisë Civile në kuadër të programit Reload në Bashkinë Shkodër”

Vendim nr.118, datë 28.05.2020 “Për miratimin e Planit të Detajuar të njësisë strukturore SH006 UB”

Vendim nr.117, datë 27.05.2020 “Për miratimin e Planit të Detajuar Vendor të njësisë strukturore SH026.UB”

Vendim nr.114, datë 21.05.2020 “Për marrjen e nismës për hartimin e PDV në njësinë e SH056.UB sipas PPV”

Vendim nr.111, datë 21.05.2020 “Për marrjen e nismës për hartimin e PDV në njësinë e VL007 sipas PPV”

Vendim nr.103, datë 05.05.2020 “Për miratimin e Planit të Detajuar Vendor të njësisë strukturore SH009 UB”

Vendim nr.102, datë 05.05.2020 “Për miratimin e Planit të Detajuar Vendor të njësisë strukturore SH008 UB”

Vendim nr.94, datë 17.04.2020 “Për miratimin e rishpërndarjes së fondeve të zërave të shpenzimeve korrente brenda të njëjtit program për vitin 2020”

Vendim nr.93, datë 14.04.2020 “Për miratimin e Planit të Detajuar Vendor të njësisë strukturore SH028 UB”

Vendim nr.92, datë 13.04.2020 “Për marrjen e masave shtesë për kufizimin, monitorimin dhe kontrollin e lëvizjeve të autorizuara në qytetin e Shkodrës”

Vendim nr.84, datë 12.03.2020 “Për miratimin e rishpërndarjes së fondeve të zërave të shpenzimeve brenda të njëjtit program për vitin 2020”

Vendim nr.83, datë 11.03.2020 “Për miratimin e rishpërndarjes së fondeve të zërave të shpenzimeve korrente brenda të njëjtit program për vitin 2020”

Vendim nr.73, datë 20.02.2020 “Për miratimin e procedurës standarte të veprimit, “Për administrimin e ofrimit të shërbimit të pastrimit në Bashkinë Shkodër”

Vendim nr.70, datë 17.02.2020 “Për planin vjetor të pranimit në Shërbimin Civil, për vitin 2020 në institucionin e Bashkisë Shkodër,

Vendim nr.14, datë 30.01.2020 “Për miratimin e fazës I të Planit të Detajuar Vendor të njësisë strukturore SH010.UB”

Vendim nr.07, datë 20.01.2020 “Për miratimin e strukturës të punësve dhe punonjësve të administratës dhe të institucioneve në varësi të Bashkisë Shkodër”

Vendim nr.04, datë 07.01.2020 “Për delegimin e kompetencave”

Vendim nr.06, datë 03.01.2019 “Për miratimin e strukturës të punësve dhe punonjësve të administratës dhe të institucioneve në varësi të Bashkisë Shkodër”
Vendim nr.06, datë 01.02.2019 “Për një ndryshim në vendimin nr. 06, datë 03.01.2019 për miratimin e strukturës të punësve dhe punonjësve të administratës dhe të institucioneve në varësi të Bashkisë Shkodër”
Vendim nr.06, datë 19.03.2019 “Për një ndryshim në vendimin nr. 06, datë 03.01.2019 për miratimin e strukturës të punësve dhe punonjësve të administratës dhe të institucioneve në varësi të Bashkisë Shkodër”
Vendim nr.06, datë 26.03.2019 “Për një ndryshim në vendimin nr. 06, datë 03.01.2019 për miratimin e strukturës të punësve dhe punonjësve të administratës dhe të institucioneve në varësi të Bashkisë Shkodër”
Vendim nr.06, datë 05.04.2019 “Për një ndryshim në vendimin nr. 06, datë 03.01.2019 për miratimin e strukturës të punësve dhe punonjësve të administratës dhe të institucioneve në varësi të Bashkisë Shkodër”

Vendim nr.102, datë 03.06.2019 “Për miratimin e rregullores për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike në Bashkinë Shkodër”

Vendim nr.163, datë 20/09/2019 “Për delegim Kompetence”

Vendim nr.151, datë 22.08.2019 “Për delegim Kompetence”

Vendim nr.115, datë 10.07.2019 “Për delegim Kompetence”

Vendim nr.109, datë 29.06.2019 “Për delegim Kompetence”

Vendim nr.101, datë 03.06.2019 “Për delegim Kompetence”

Vendim nr.32, datë 28.02.2019 “Për delegim kompetence”

Vendim nr.23, datë 22.01.2019 “Për delegim kompetence”

Vendim nr.09, datë 11.01.2019 “Për delegim kompetence”

Vendim nr.205, datë 17.09.2018 “Për delegim kompetence”

Vendim nr.141, datë 08.06.2018 “Për delegim kompetence”

Vendim nr.105, datë 25.04.2018 “Për delegim kompetence”

Vendim nr.40, datë 31.01.2018 “Për delegim kompetence”

Vendim nr.423, datë 06.11.2017 “Për delegim kompetence”

Vendim nr.277, datë 25.07.2017 “Për delegim kompetence”

Vendim nr.177, datë 06.06.2017 “Për delegim kompetence”

Vendim nr.160, datë 22.05.2017 “Për delegim kompetence”

Vendim nr.159, datë 22.05.2017 “Për delegim kompetence”

Vendim nr.158, datë 22.05.2017 “Për delegim kompetence”

Vendim nr.28, datë 12.02.2017 “Për delegim kompetence”

Vendim nr.467, datë 22.07.2016 “Për delegim kompetence”

Vendim nr.360, datë 13.06.2016 “Për delegim kompetence”

Vendim nr.359, datë 13.06.2016 “Për delegim kompetence”

Vendim nr.358, datë 13.06.2016 “Për delegim kompetence”

Vendim nr.357, datë 16.06.2016 “Për delegim kompetence”

Vendim nr.58, datë 03.04.2019 “Për marrje të nismës për hartimin e PDV në njësinë SH015. UB sipas PPV”
Vendim nr.59, datë 03.04.2019 “Për marrje të nismës për hartimin e PDV në njësinë SH016. UB sipas PPV”
Vendim nr.60, datë 03.04.2019 “Për marrje të nismës për hartimin e PDV në njësinë SH005. UB sipas PPV”
Vendim nr.61, datë 03.04.2019 “Për marrje të nismës për hartimin e PDV në njësinë SH006. UB sipas PPV”
Vendim nr.62, datë 03.04.2019 “Për marrje të nismës për hartimin e PDV në njësinë SH008. UB sipas PPV”
Vendim nr.74, datë 11.04.2019 “Për marrje të nismës për hartimin e PDV në njësinë SH009. UB sipas PPV”
Vendim nr.76, datë 11.04.2019 “Për marrje të nismës për hartimin e PDV në njësinë SH010. UB sipas PPV”
Vendim nr.77, datë 11.04.2019 “Për marrje të nismës për hartimin e PDV në njësinë SH007. UB sipas PPV”
Vendim nr.79, datë 16.04.2019 “Për marrje të nismës për hartimin e PDV në njësinë VL003. UB sipas PPV”
Vendim nr.183, datë 15.04.2019 “Për marrje të nismës për hartimin e PDV në njësinë SH026. UB sipas PPV”