Afishime Publike

Afishim Publik nga ASHK

Në zbatim të VKM nr. 827 datë 30.09.02020 “Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe…

Njoftim – Për këshillim me publikun

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “dh“, të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, këshilli bashkiak Shkodër, njofton zhvillimin e seancave për këshillim me publikun për…

Njoftim për këshillim me publikun për draftin e projektplanit buxhetor afatmesëm 2024-2026

Në mbështetje dhe zbatim të ligjit Nr. 146/2014 Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik në nenin 9 pika 1.3, nenin 16 të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, i ndryshuar nenin…

PBA 2024-2026

Në zbatim të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” dhe ligjit nr. 68/2017 ” Për financat e vetëqeverisjes vendore” , ligji nr. 9936 datë 26/06/2008 ” Për menaxhimin e sistemit…

Shpallje e këngëve pjesmarrëse në festivalin “Luleborë”

Këngët e përzgjedhura pjesëmarrëse në Festivalin “Luleborë” – Edicioni VIII Bazuar në ftesën e hapur për pjesëmarrje në Festivalin e Këngës Luleborë, shpallur me datë 7/07/2023, kjo është lista e…

Afishim Publik nga ASHK

Në zbatim të VKM nr. 827 datë 30.09.02020 “Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe…

Thirrje për aplikim për anëtar të Këshillit Vendor Rinor të Bashkisë Shkodër

Bashkia Shkodër shpallt hirrjen e parë për krijimin e Këshillit Vendor Rinor (KVR), si organ këshillimor, që funksionon pranë Kryetarit të Bashkisë. Ftohen të gjithë kandidatët përfaqësues të organizatave rinore…

Afishim Publik nga IMT

Bazuar në nenin 133 të Kodit të Procedurës Civile, nenin 162 e vijues të Kodit të Procedurës Administrative ” Njoftimet Publike ” afishohen aktet për një afat 15 (pesëmbëdhjetë ditor).Vendim…

Njoftim – Për thirrjen e mbledhjes së këshillit bashkiak

Të nderuar këshilltarë, Në mbështetje të të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër“, i ndryshuar njoftoj thirrjen e mbledhjes…

Njoftim – Për këshillim me publikun

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “k“, të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, këshilli bashkiak Shkodër, njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për…