Afishime Publike

Shpallje fituesi

Në bazë të Ftesës së Hapur të shpallur në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për Projektet Artistike si: “Festival Jazz-i”, “Festa e Trashëgimisë Kulturore”, “Light Festival Shkodra”, me datë 06.06.2024…

Shpallje e fituesit për aktivitetin “Valorizimi dhe mbrotja e trashëgimisë së zonave malore”

Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 21/05/2024 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e tre aktiviteteve kulturore, me datën 06/06/2024 u mblodh Këshilli Artistiko-Kulturor…

Njoftim për aplikime për të përfituar nga programet sociale të strehimit që zbaton Bashkia Shkodër

Në zbatim të ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” i ndryshuar; ligjit nr. 22/2018 “Për Strehimin Social”, i ndryshuar, VKM-së nr. 384, datë 12.06.2019 “Për përcaktimin e dokumentacionit për të…

Ftesë e hapur për organizimin e aktivitetit “Festa e Liqenit”

Bashkia Shkodër rishpall ftesë të hapur për organizimin e aktivitetit “Festa e Liqenit”. Përshkrimi i projektit: “Festa e Liqenit” është një nismë e cila synon të promovojë mbrojtjen dhe ruajtjen…

Ftesë e hapur për organizimin e aktivitetit “Dita e Biçikletave”

Bashkia Shkodër rishpall ftesë të hapur për organizimin e aktivitetit “Dita e Biçikletave”. Përshkrimi i projektit: Shkodra cilësohet si qyteti me përdorimin më të madh të biçikletës, me një traditë…

Afishim Publik nga IMT

Bazuar në nenin 133 të Kodit të Procedurës Civile, nenin 162 e vijues të Kodit të Procedurës Administrative ” Njoftimet Publike ” afishohen aktet për një afat 15 (pesëmbëdhjetë ditor).…

Intervista me gojë në pozicionin instruktor pranë Qendrës Kulturore të Fëmijëve “Kujtim Alija”, Bashkia Shkodër

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,i ndryshuar, ligjin nr.44/2015 “Kodi i Proçedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”; ligjit Nr.69/2012, datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në…

Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak

Në mbështetje të të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër“, i ndryshuar njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak…

Shpallje fituesi

Në bazë të Ftesës së Hapur të shpallur në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për Projektin Artistik “Festivale te Artit Audiovizual” me datë 21.05.2024 u mblodh Këshilli Artistiko-Kulturor i Bashkisë…

Ftesë e hapur për organizimin e aktivitetit “Valorizimi dhe mbrojtja e trashëgimisë së zonave malore”

Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për organizimin e aktivitetit “Valorizimi dhe mbrojtja e trashëgimisë së zonave malore”. Përshkrimi i projektit: Zona e Alpeve është një nga destinacionet më atraktive…

Ftesë e hapur për organizimin e aktivitetit “Dita e Biçikletave”

Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për organizimin e aktivitetit “Dita e Biçikletave”. Përshkrimi i projektit: Shkodra cilësohet si qyteti me përdorimin më të madh të biçikletës, me një traditë…

Ftesë e hapur për organizimin e aktivitetit “Festa e Liqenit”

Bashkia Shkodër shpall ftesë të hapur për organizimin e aktivitetit “Festa e Liqenit”. Përshkrimi i projektit: “Festa e Liqenit” është një nismë e cila synon të promovojë mbrojtjen dhe ruajtjen…