Vështrim i përgjithshëm i shërbimit

Vështrim i përgjithshëm i shërbimit Shërbimi mbulon administrimin dhe mbrojtjen e tokave bujqësore dhe të kategorive të tjera të resurseve, krijimin dhe përditësimin e informacionit bujqësor, organizimin dhe mbështetjen e shërbimeve bujqësore dhe blegtorale, promovimin dhe asistencën teknike.

  • • Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave.
  • • Informacion i përgjithshëm, dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet bujqësore.
  • • Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve.
  • • Organizim ose mbështetje e shërbimeve për blegtorinë.
  • • Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra; mbikëqyrje dhe disiplinim i peshkimit në ujëra të ëmbla, peshkimit bregdetar, kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe licencave të gjuetisë.
  • • Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë dhe zhvillimin rural.
  • • Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit. Fondet e pushtetit qëndror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës.

Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit AMTP vijon punën për përditësimin e regjistrit të tokës bujqësore, kështu, bazuar në Urdhërin nr 703 datë 27.07.2021 të Kryetares së Bashkisë ka vijuar puna për identifikimin dhe regjistrimin e të gjithë përdoruesve faktik të tokës bujqësore pasi rezultojnë ndarje, copëzime, tjetërsime të parcelave bujqësore.

Në mbështetje të fermerëve dhe agropërpunuesve vazhdon orientimi i tyre për prodhimet bujqësore dhe blegtorale për aplikime në grante dhe programe mbështetjeje si programi IPARD, Programi i mbështetjes së qeverisë shqiptare dhe donatorë të tjerë. Gjatë këtij viti janë orientuar dhe mbështetur me asistencë teknike për aplikime 64 fermerë.

Në vijim të punës për trajtimin veterinar të kafshëve të rrugës vazhdon trajtimi i këtyre kafshëve nëpërmjet sterilizimit, kastrimit, vaksinimit dhe dehelmitizimit si dhe për herë të parë si projekt pilot është parashikuar vendosja e chipave elektronik për kafshët me pronar. Kështu për vitin 2021 janë planifikuar për identifikimin, regjistrimin dhe vendosjen e chipave, të pajisen 200 qenë me pronar.

Ndër problematikat e hasura theksojmë:

  • • Në lidhje me pronësinë e tokës bujqësore, mungesën e pajisjes me certifikatë pronësie nga ana e ASHK Shkodër.
  • • Nga verifikimet e kryera vërehet diferencë në sipërfaqe në terren krahasuar me sipërfaqet e dhëna me AMTP.
  • • Konstatim i shtimit të numrit të qenve në territorin e Bashkisë Shkodër për shkak të braktisjes së pronarëve të kafshëve si dhe një prurje nga territore të tjera jashtë Bashkisë Shkodër.

Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve, ka si burim financimi vetëm të ardhurat. Shpenzimet korente zënë 30.8% të shpenzimeve totale në vitin 2022 dhe 100% të shpenzimeve për vitet 2023, 2024. Pagat dhe sigurimet shoqërore zënë 0% për vitet 2022, 2023, 2024. Shpenzimet kapitale zënë 69.2% në vitin 2022.

Shpenzimet e Shërbimit sipas Kategorive ekonomike (000 ALL)

Emri i ArtikullitKodi i Artikullit2019
Fakt
2020
Fakt
2021
Buxh.
Fillest.
2021
Buxh.
Pritshëm
2022
Plani
2023
Plani
2024
Plani
Paga dhe Sigurime
Paga6000000000
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore6010000000
Korente                                       
Mallra dhe Shërbime6021,656.01,014.03,354.01,924.02,230.01,924.01,924.0
Subvencion6030000000
Transferta të Brendshme6040000000
Transferta të Jashtme6050000000
Transferta për Familje & Individë6060000000
Shpenzime Kapitale
Aktive të Paprekshme2300000000
Aktive të Prekshme23100005,000.000
TOTALI1,656.01,014.03,354.01,924.07,230.01,924.01,924.0