Qëllimet dhe objektivat e politikës së shërbimit

Qëllimi i Politikës së Shërbimit: Strukturë menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësinë dhe lehtësinë për përthithjen e burimeve njerëzore profesionale dhe në funksion të zbatimit të qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Shkodrës për orfrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.
Përfshirja e qytetarëve, grupeve të interesit, komunitetit në përgjithësi, në proceset vendimmarrëse me qëllim krijimin ose përmirësimin e politikave publike, procedurave dhe praktikave lokale në favor të krijimit mirëqenies së qytetarëve. Dixhitalizmi i administratës publike do të jetë gjithmonë një nga prioritetet tona në kuadër të programit të administratës vendore. Shtimi dhe promovimi i shërbimeve elektronike për qytetarët, biznesin dhe administratën. Rritja e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në administratën publike vendore ku qytetarët të kenë mundësinë që të aplikojnë dhe përfitojnë shërbimin në çdo Njësi Administrative, lagje dhe Bashki qendër dhe përmes web-it për të gjitha shërbimet që sot ofrohen nga Bashkia e Shkodrës.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi2021202220232024
BuxhetiPlaniPlaniPlani
Numri i punonjësve në shërbimin PAM271284284284
% e meshkujve63%63%63%63%
% e femrave37%37%37%37%
Ditë trajnimi të punonjësve në total150155155155
Numri total i personave të trajnuar38424646
Numri i shërbimeve administrative elektronike69696969

1.1 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre.

Treguesit e Performancës për Objektivin2021202220232024
BuxhetiPlaniPlaniPlani
Vendimmarrje bashkiake e konsultuar me
publikun. Numri i konsultimeve të realizuara
kundrejt totalit të vendimeve për të cilat
konsultimi parashikohet me ligj (në %).
166.7%166.7%166.7%166.7%
Bashkia angazhon qytetarët në vendimarrje.
Numrit total i mbledhjeve të KB të hapura
për qytetarët kundrejt numrit total të
mbledhjeve bashkiake (në %).
100%100%100%100%
Rritja e konsultimit me publikun. Numri i
vendimeve bashkiake që janë marrë mbas
konsultimit me publikun kundrejt numrit total
të vendimeve (në %).
14%14%14%14%
Realizimi i mbrojtjes së interesave të përbashkëta
të Bashkive të Shqipërisë, me qëllim
decentralizimin dhe demokratizimin e vërtetë
të qeverisjes sipas parimeve të Kartës Europiane
të Autonomisë Vendor përmes anëtarësimit në
SHBSH- ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës.
0%0%0%0%
Përfushja e detyrimit në bazë të ligjit Nr. 139/2015
“Për vetëqeverisjen vendore – ndryshimi në %
kundrejt vitit paraardhës.
900%-90%0%0%

1.2 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Burime Njerëzore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësive.

Treguesit e Performancës për Objektivin2021202220232024
BuxhetiPlaniPlaniPlani
Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile.
Numri i punonjësve që kanë qëndruar në punë
kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)
100%105%105%105%
Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë. Masa
disiplinore të marra nga stafi bashkisë (raporti
kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë)
(raporti në %)
0%0%0%0%
Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të
bashkisë. Raporti i personave të trajnuar kundrejt
totalit të punonjësve të bashkisë (raporti në %)
14%15%16%16%
Ditë/dieta për person në vit udhëtime brenda
dhe jashtë vendi – ndryshimi në % kundrejt vitit
paraardhës
472%0%0%0%

1.3 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Shërbimet mbështetëse për administratën vendore sigurimi planifikimi e zhvillimi të njësisë, menaxhimin e financave të administratës vendore dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun

Treguesit e Performancës për Objektivin2021202220232024
BuxhetiPlaniPlaniPlani
Efikasiteti i shërbimeve mbështetëse bazë
ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës
57.59%-0.56%-1%0%
Ndërtesat administrative të siguruara
(Njësi Administrative, Bashkia Qendër dhe
Lagje) në numër
10121212
Sipëfaqe në m2 ndërtesa të mirëmbajtura
(Njësi Administrative, Bashkia Qendër dhe
Lagje) – ndryshimi në % kundrejt
vitit paraardhës
23%23%23%23%
Efikasiteti i shpenzimeve për mjetet e
transportit në pronësi të Bashkisë –
ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës
8%4%19%0%
Persona përfaqësues të institucione vendase
dhe të huaja – ndryshimi në % kundrejt vitit
paraardhës
463%0%0%0%
Numri i njësive administrative me akses në
internet
26272829
Pajisjet TIK të reja dhe të mirëmbajtura
kundrejt numrit total të punonjësve
(raporti në %)
15%14%14%14%
Numri i shërbimeve administrative elektronike69696969
Numri i sistemeve teknologjise së informacionit
Web Based me aksesueshmeri kombetare dhe
vendore në Bashkinë Shkodër
8888
Numri i moduleve elektronike online në shërbim
të qytetarëve
11111111
Numri i kërkesave të procesuara për shërbime
administrative elektronike gjatë vitit
19,40121,00021,00021,000
Numri i njësive administrative që ofrojnë
sherbime elektronike
11111111
Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin
Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve
e Varësive
1111

1.4 Objektivi i Politikës së Shërbimit: Përmushje detyrimesh për ndjekje dhe përfaqësim në procese gjyqësore, shlyerje detyrimesh që rrjedhin nga vendime gjyqësore të formës së prerë. Regjistrim i pronave të transferuara me VKM për transferimin në pronësi ose përdorim të pronave të paluajtshme publike, shtetërore dhe regjistrim i pronave që fitohen nga shpronësimet. Zbatimi i ligjit për transferimin e komisionit për agjentin tatimor.

Treguesit e Performancës për Objektivin2021202220232024
BuxhetiPlaniPlaniPlani
Prona të regjistruara pranë ASHK në raport me
pronat gjithsej të transferuara në pronësi të
Bashkisë Shkodër në %
34%26%30%35%
Numri i pronave të përfituara nga shpronësime
me VKM etj
30452020
Numri i pronave dërguar në ASHK për konfirmim
statusi juridik, kartela pasurie+HTR
310310310310
Numri i aplikimeve për regjistrim të pronave
referuar VKM
220220220220
Numri i proceseve gjyqësore në ndjekje
121121121121
Vendime gjyqësore të formës së prerë me efekte
financiare në numër
5000
Numri i kërkesë padive në lidhje me vlerën e
debitorëve në zbatim të rekomandimeve të KLSH
3555
Shuma për pagesën e agjenteve tatimore në mijë
lekë – ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës
38%4445%0%0%