Këshillim me Publikun

Njoftim për këshillim me publikun nga Këshilli Bashkiak

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54, të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, këshilli bashkiak Shkodër, njofton zhvillimin e seancave për këshillim me publikun për diskutimin të…

Njoftim për këshillim me publikun nga Këshilli Bashkiak

Në rnbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “k”, të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, këshilli bashkiak Shkodër, njofton zhvillimin e seancave për këshillirn me publikun për…

Njoftim për këshillim me publikun nga Këshilli Bashkiak

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “f“, të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, këshilli bashkiak Shkodër, njofton zhvillimin e seancave për këshillim me publikun për…

Njoftim

Këshilli Bashkiak Shkodër njofton qytetarët dhe të interesuarit, se dëgjesa publike për PBA 2024-2026 dhe Buxhetin e vitit 2024 e parashikuar të mbahej sot me banorë të lagjes nr. 4…

Njoftim – Për këshillim me publikun

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “dh“, të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, këshilli bashkiak Shkodër, njofton zhvillimin e seancave për këshillim me publikun për…

Njoftim – Për këshillim me publikun

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “dh“, të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, këshilli bashkiak Shkodër, njofton zhvillimin e seancave për këshillim me publikun për…

Njoftim për këshillim me publikun për draftin e projektplanit buxhetor afatmesëm 2024-2026

Në mbështetje dhe zbatim të ligjit Nr. 146/2014 Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik në nenin 9 pika 1.3, nenin 16 të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, i ndryshuar nenin…

Njoftim për konsultim të projektit të plotë “Rehabilitimi/Ndërtimi i tre (3) moleve, Shkodër, Shirokë dhe Zogaj”

22.12.2021 Bashkia Shkodër dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit fton të interesuarit për konsultim të materialeve plotësuese të përgatitura nga GEOSAT Group për projektin “Rehabilitimi/Ndërtimi i tre (3) moleve, Shkodër, Shirokë…

Njoftim për këshillim me publikun – Për draftin e projektplanit buxhetor afatmesëm 2023-2025

15.09.2022 Në mbështetje dhe zbatim të ligjit Nr. 146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik” në nenin 9 pika 1.3, nenin 34 të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar…

Njoftim për konsultim të dokumenteve për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis – “Projekti i Zbatimit për Rehabilitimin e Linjës Hekurudhore Vorë – Hani i Hotit, Shqipëri”.

09.08.2022 Bashkia e Shkodrës fton për informim dhe konsultim publik këshilltarët, qytetarët, teknicienët dhe palët e interesuara në lidhje me VNM e “Projektit të zbatimit për Rehabilitimin e Linjës Hekurudhore…

Ftesë për këshillim me publikun – “Projekti i Sistemit Rrugor dhe Hapësirave Publike për Njësinë Strukturore SH002.UB”

19.07.2022 Bashkia e Shkodrës fton për konsultim qytetarët, teknicienët, këshilltarët dhe palët e interesuara në diskutimin mbi Projektin e Sistemit Rrugor dhe Hapësirave Publike për Njësinë Strukturore SH002.UB. Në këtë…

Njoftim për këshillim me publikun

29.06.2022 Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “f”, të ligjit nr. 139/2015 “Për betëqeverisjen vendore,” këshilli bashkiak Shkodër, njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me…