Këshillim me Publikun

Njoftim për këshillim me publikun “Për miratimin e planit lokal për veprimin e zhurmave në mjedis”

28.03.2019Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “k” të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore,” Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun,…

NJOFTIM për këshillim me publikun

08.02.2019 Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “k” të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore,” Këshilli Bashkiak Shkodër në bashkëpunim me Kryetaren e Bashkisë njofton…

Njoftim për dëgjesë me publikun për “Planin lokal për veprimin e zhurmave në mjedis”

07.02.2019 Në kuadër të hartimit të “Planit lokal për veprimin e zhurmave në mjedis,” bazuar në Ligjin nr 9774/2007 “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis,” Ligjin nr 10431/2011…

NJOFTIM për këshillim me publikun

21.12.2018 Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “k” të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore,” Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me…

NJOFTIM për këshillim me publikun

06.12.2018 Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “e” të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore,” Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me…

NJOFTIM – për këshillim me publikun

16.11.2018 Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “dh” të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore,” Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me…

Ftesë për diskutim në dëgjesën publike që organizohet nga Bashkia Shkodër në kuadër të projektimit të projektit “Rikualifikimi i bregut perëndimor të Liqenit të Shkodrës (Ura e Bunës – Shirokë)”

30.08.2017 Bashkia e Shkodrës fton për konsultim qytetarët, teknicienët dhe palët e interesuara në diskutimin mbi draftin e dytë të projekt – idesë për “Rikualifikimin e bregut perëndimor të Liqenit…

NJOFTIM për Këshillim me Publikun për Ndryshim të Tarifës së Pastrimit

29.08.2017 Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore,” Bashkia Shkodër njofton zhvillimin e seancave të këshillimit me publikun për diskutimin e projekt akteve:…

NJOFTIM për Këshillim me Publikun

25.08.2017 Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “e” të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore,” Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancave të këshillimit me…

NJOFTIM për Këshillim me Publikun

25.08.2017 Në mbështetje dhe zbatim të nenit 16, 18 dhe nenit 54 shkronja “dh,” “f,” dhe “k” të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore,” Bashkia Shkodër njofton zhvillimin e seancave…