Këshillim me Publikun

Ecuria e procedurës për shitjen me ankand të aksioneve të Klubit të Futbollit “Vllaznia” sh.a në masën 100%

23.10.2020 Si më poshtë vijon ju ftojmë të ndiqni ecën e procedurës për dhënien e pëlqimit për shitjen me ankand të aksioneve të Klubit të Futbollit “Vllaznia” sh.a në masën…

Njoftim për këshillim me publikun – Për rishikimin e Planit të Përgjithshëm Vendor me Proçedurë të Thjeshtuar

08.10.2020 Bashkia e Shkodrës fton për konsultim qytetarët, teknicienët, këshilltarët dhe palët e interesuara në diskutimin mbi Rishikimin e Planit të Përgjithshëm Vendor me Proçedurë të Thjeshtuar për ato çështje…

Njoftim për këshillim me publikun – Për draftin e Projektplanit Buxhetor Afatmesëm 2021-2023 të Bashkisë Shkodër

27.08.2020 Në mbështetje të nenit 9 pika 1.3, të ligjit Nr. 146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik” të nenin 34, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar, nenit…

Njoftim për këshillim me publikun – Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-2019

15.06.2020 Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “e”, të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, këshilli bashkiak Shkodër, Aktit Normativ nr.3, datë 15.03.2020 “Për marrjen e…

Njoftim për këshillim me publikun – Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-2019

07.05.2020 Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “e”, të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, këshilli bashkiak Shkodër, Aktit Normativ nr.3, datë 15.03.2020 “Për marrjen e…

Njoftim për këshillim me publikun-Projekt-vendim për miratimin e listës përfundimtare të pronave të palujtshme shtetërore

04.05.2020 Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “e”, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Këshilli Bashkiak Shkodër, Aktit Normativ nr.3, datë 15.03.2020 “Për marrjen…

Njoftim për këshillim me publikun – Projek-Vendim për miratimin e buxhetit të vitit 2020 të Bashkisë Shkodër

03.12.2019 Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “dh”, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, këshilli bashkiak Shkodër, njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me…

Njoftim për këshillim me publikun – Për draftin e projektplanit buxhetor afatmesëm 2020-2022 dhe ndryshimeve në paketën fiskale të Bashkisë Shkodër

30.08.2019 Në mbështetje dhe zbatim të ligjit Nr. 146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik” në nenin 9 pika 1.3, nenin 34, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, nenin 34…

Njoftim për këshillim me publikun – Për vetëqeverisjen vendore

08.05.2019 Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “dh” të ligjit Nr. 139/2015. Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutimin…

Njoftim për këshillim me publikun – Për vetëqeverisjen vendore

07.05.2019 Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “k” të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me…

Njoftim për këshillim me publikun – Për vetëqeverisjen vendore

07.05.2019 Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “e” të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me…

Njoftim për këshillim me publikun “Për miratimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2020-2022 të Bashkisë Shkodër”

29.03.2019 Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “dh” të ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore,” Këshilli Bashkiak Shkodër njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me…