Këshillim me Publikun

Ftesë për dëgjesën publike – Projekti “Ndërtimi i Rrugës Shirokë-Zogaj-Kufi”

22.06.2022 Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia Shkodër, në kuadër të Projektit “Albanian Infrastructure and Tourism Project” (AITP), me financim nga Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) dhe Qeveria…

Njoftim për këshillim me publikun

16.05.2022 Pranë këshillit bashkiak Shkodër është paraqitur për miratim projekvendimi “Për një ndryshim në VKB nr. 22, datë 18.4.2019 për miratimin e “Planit lokal për veprimin e zhurmës në mjedis…

Ftesë për konsultim me publikun – Mbi Planin Sektorial “Projekti i Sistemit Rrugor për Njësinë Strukturore SH011.UB”

31.03.2022 Bashkia e Shkodrës fton për konsultim qytetarët, teknicienët, këshilltarët dhe palët e interesuara në diskutimin mbi Planin Sektorial “Projekti i Sistemit Rrugor për Njësinë Strukturore SH011.UB”: Në këtë kuadër,…

Njoftim për konsultim me publikun – Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis të Projektit “REHABILITIMI/NDËRTIMI I TRE (3) MOLEVE, SHKODËR, SHIROKË DHE ZOGAJ”

26.11.2021 Bashkia e Shkodrës fton për informim dhe konsultim publik këshilltarët, qytetarët, teknicienët dhe palët e interesuara në diskutimin mbi VNM (Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis) e projektit “REHABILITIMI/NDËRTIMI I…

Njoftim-“Për këshillim me publikun mbi VKB nr. 1, datë 22.01.2016 “Për miratimin e tarifave dhe taksave vendore të bashkisë Shkodër”, të ndryshuar

15.11.2021 Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “f”, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Bashkia Shkodër, Këshilli Bashkiak Shkodër, njofton konsultime me publikun për…

Njoftim për këshillim me publikun – Për draftin e projektplanit buxhetor afatmesëm 2022-2024

23.09.2021 Në mbështetje dhe zbatim të ligjit Nr. 146/2014 Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik në nenin 9 pika 1.3, nenin 34, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, i ndryshuar…

Njoftim për konsultim të projektvendimit dhe relacionit “Për miratimin e rishpërndarjes fondet e zërave të pagës dhe sigurimeve, të shpenzimeve korrente tek investimet kapitale”

01.09.2021 Bashkia e Shkodrës ju fton për konsultim te projektvendimit dhe relacionit: “Për miratimin e rishpërndarjes fondet e zërave të pagës dhe sigurimeve, të shpenzimeve korrente tek investimet kapitale, të…

Mbledhje rekomandimesh për prioritetet e komunitetit për projektbuxhetin afatmesëm 2022-2024

14.06.2021 Të nderuar bashkëqytetarë, në kuadër të mbledhjes së rekomandimeve për prioritetet e komunitetit për projektbuxhetin afatmesëm 2022-2024, Këshilli Bashkiak Shkodër, ju fton të merrni pjesë në plotësimin e sondazhit…

Njoftim për konsultim me publikun – “Projekti i Zbatimit për Rehabilitimin e Linjës Hekurudhore Vorë – Hani i Hotit, Shqipëri”

10.06.2021 Bashkia e Shkodrës fton për informim dhe konsultim publik këshilltarët, qytetarët, teknicienët dhe palët e interesuara në diskutimin mbi “Projektin e Zbatimit për Rehabilitimin e Linjës Hekurudhore Vorë –…

Njoftim konsultim me publikun për ndryshimin / korrigjimin e kufijve të njësive administrative brenda territorit të Bashkisë Shkodër

08.06.2021 Në mbështetje të nenit 86 dhe 93 të Ligjit nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Bashkia Shkodër bën këtë njoftim për konsultim me publikun, për korrigjimin/ ndryshimin e…

Dëgjesa me publikun për vlerësim të thelluar të ndikimit në mjedis: “Projekti paraprak i gazsjellësit Jonian-Adriatik – seksioni i Shqipërisë”

20.05.2021 Bashkia e Shkodrës fton për konsultim qytetarët, specialistët, këshilltarët dhe palët e interesuara në diskutimin për vlerësim të thelluar të ndikimit në mjedis: “Projekti paraprak i gazsjellësit Jonian-Adriatik –…

Projektvendim “Për një ndryshim në VKB nr. 63 datë 28.12.2020 “Për miratimin e Buxhetit të vitit 2021 dhe Programit Buxhetor Afatmesëm Përfundimtar 2021-2023 të Bashkisë Shkodër”

01.03.2021 Projektvendimi për Konsultim