Vendime/Urdhëra

“Në mbështetje të nenit 8, 9 të ligjit Nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për qeverisjen vendore”, ligjit Nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”, neni 29, Organet e njësive të vetëqeverisjes vendore ushtrojnë kompetencat e tyre nëpërmjet vendimeve, urdhëresave dhe urdhërave.”