Kërko
 
 

Eksploroni faqen e bashkisë

thirrje për projekt propozime relod 2

Përmes metodologjisë LOD të Programit RELOAD

Bashkia Shkodër angazhohet që thirrjet për projektet propozime të fushës kulturore, artistike, sportive dhe rinore si më poshtë vijon, të vazhdojë ti realizojë sipas Metodologjisë LOD, miratuar me VKB nr. 69, datë 30.10.2017.

kb 4

Njoftim për mbledhjen e rradhës së Këshillit të Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër“, i ndryshuar njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak ditën e   Marte , datë 31 Janar 2023, ora 17:00.

people

“PEOPLE-Histori personale të diskriminimit dhe persekutimit të shekullit XX”

Projekti "PEOPLE" financohet nga programi "Europe for Citizens", program i përbashkët i Kombeve të Bashkuara, i cili udhëhiqet nga Shoqata ATRIUM në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër..

horografia_001

Rindërtimi i rrugës kufitare Shirokë - Zogaj - Mali i Zi dhe Ujësjellës Kanalizime në zonën e Shirokës Zogaj

Në kuadër të zbatimit të Programit Shqiptar te Programi i Infrastrukturës dhe Zhvillimit të Turizmit  në Shqipëri (AITP) , i bashkëfinancuar nga BERZH dhe BE...

Vendimet e Këshillit Bashkiak

Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 75   Dt.: 27.12.2022
PËR MIRATIMIN E PLANIT VENDOR TË VEPRIMIT PËR MIGRACIONIN DHE DIASPORËN 2023-2025
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 74   Dt.: 27.12.2022
PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR.19, DATË 10.05.2022 PËR MIRATIMIN E NIVELIT TË PAGAVE TË FUNKSIONARËVE TË ZGJEDHUR OSE TË EMËRUAR, TË NËPUNËSVE CIVILË E TË PUNONJËSVE ADMINISTRATIVË TË BASHKISË SHKODËR DHE INSTITUCIONEVE TË VARËSISË,
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 73   Dt.: 27.12.2022
PËR MIRATIMIN E BURSËS SË PLOTË/GJYSËM BURSE, NXËNËSVE, QË MESOJNË NË VITIN E PARË DHE NË VITET E DYTA E LART, PËR VITIN SHKOLLOR 2022-2023 NË BASHKINË SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 72   Dt.: 27.12.2022
"PËR MIRATIMIN E KRITEREVE TË PËRDORIMIT TË INTENSITETIT TË NDËRTIMIT ME KUSHTE SI INSTRUMENT I ZHVILLIMIT TË TERRITORIT"
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 71   Dt.: 27.12.2022
PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2023 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESEM PERFUNDIMTAR 2023 - 2025 TË BASHKISË SË SHKODRËS
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 70   Dt.: 27.12.2022
PËR NJË SHTESË NË VKB NR. 1, DATË 22.1.2016 PËR MIRATIMIN E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE NË BASHKINË SHKODËR, TË NDRYSHUAR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 69   Dt.: 21.12.2022
PËR MIRATIM TË VLERËSIMIT PARAPRAK DHE MASA E SHPËRBLIMITPËR SHPRONËSIMIN PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN PËR EFEKT INVESTIMI PUBLIK TË OBJEKTIT RIKONSTRUKSION RRUGA 1 QERSHORI
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 68   Dt.: 21.12.2022
PËR MIRATIMIN E DHËNIES NË PËRDORIM ME KONTRATË QIRAJE TË FONDIT PYJOR/KULLOSOR PËR ANTENAT E TELEFONISË CELULARE, PRONË E BASHKISE SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 67   Dt.: 21.12.2022
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN NENTOR 2022
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 66   Dt.: 30.11.2022
PËR MIRATIM SHTESË PLANI NË BUXHETIN E BASHKISË SHKODËR TË MIRATUAR ME VKB NR 3, DATË 05.01.2022 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2022 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2022 2024 TË BASHKISË SHKODËR, I NDRYSHUAR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]

 

 

 
 
Mundësi Punësimi
 
Afishime Publike
31.01.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
30.01.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
26.01.2023
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
23.01.2023
Bazuar tek "Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë", neni 162 "Për Njoftimet"...
23.01.2023
Në zbatim të VKM nr.827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
11.01.2023
Në zbatim të VKM nr. 827 datë 30.09.2020 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie...
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës