Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 3
Slide 3
previous arrow
next arrow

Eksploroni faqen e Bashkisë Shkodër

Njoftime

Shpallje fituesi

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, kreu II, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë…

Shpallje fituesi

Në bazë të Ftesës së Hapur të shpallur në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për Projektet Artistike si: “Festival Jazz-i”, “Festa e Trashëgimisë Kulturore”, “Light Festival Shkodra”, me datë 06.06.2024…

Shpallje e fituesit për aktivitetin “Valorizimi dhe mbrotja e trashëgimisë së zonave malore”

Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 21/05/2024 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e tre aktiviteteve kulturore, me datën 06/06/2024 u mblodh Këshilli Artistiko-Kulturor…

Njoftim për aplikime për të përfituar nga programet sociale të strehimit që zbaton Bashkia Shkodër

Në zbatim të ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” i ndryshuar; ligjit nr. 22/2018 “Për Strehimin Social”, i ndryshuar, VKM-së nr. 384, datë 12.06.2019 “Për përcaktimin e dokumentacionit për të…

Ftesë e hapur për organizimin e aktivitetit “Festa e Liqenit”

Bashkia Shkodër rishpall ftesë të hapur për organizimin e aktivitetit “Festa e Liqenit”. Përshkrimi i projektit: “Festa e Liqenit” është një nismë e cila synon të promovojë mbrojtjen dhe ruajtjen…

Ftesë e hapur për organizimin e aktivitetit “Dita e Biçikletave”

Bashkia Shkodër rishpall ftesë të hapur për organizimin e aktivitetit “Dita e Biçikletave”. Përshkrimi i projektit: Shkodra cilësohet si qyteti me përdorimin më të madh të biçikletës, me një traditë…

Shpallje lëvizje paralele, ngritje në detyrë pranim nga jashtë shërbimit civil në kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” të ndryshuar; Kreut II dhe III, të Vendimit nr.242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë…

Afishim Publik nga IMT

Bazuar në nenin 133 të Kodit të Procedurës Civile, nenin 162 e vijues të Kodit të Procedurës Administrative ” Njoftimet Publike ” afishohen aktet për një afat 15 (pesëmbëdhjetë ditor).…

Shpallje për vende të lira pune Polic Bashkiak, Sektori i Kontrollit e Mbrojtjes së Territorit pranë Policisë Bashkiake, Bashkia Shkodër

Në mbështetje të Ligjit nr.139, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, të ndryshuar, Ligjit nr. 89 dt. 22.12.2022 “Për Policinë Bashkisë”, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së…

Shpallje për lëvizje paralele dhe ngritje në detyrë në kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” të ndryshuar; Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në…

Njoftim mbi rezultatet për pranim në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin,…

Njoftim mbi rezultatin final për ngritje në detyrë në kategorinë e lartë drejtuese

Në zbatim të nenit 32 të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut VIII, të vendimit nr.118, datë 5.3.2014 të Këshillit të Ministrative “Për procedurat e…