Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 3
Slide 3
previous arrow
next arrow

Eksploroni faqen e Bashkisë Shkodër

Njoftime

Afishim Publik nga IMT

Bazuar në nenin 133 të Kodit të Procedurës Civile, nenin 162 e vijues të Kodit të Procedurës Administrative ” Njoftimet Publike ” afishohen aktet për një afat 15 (pesëmbëdhjetë ditor).…

Shpallje fituesish për projektet: “Ndërmendje”; “Shkodra Qyteti i Festave”; “Video Promovuese”

Në bazë të Ftesave të Hapura të shpallura në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktiviteteve artistiko-kulturore me datën 30.11.2023 u mblodh Këshilli Artistiko-Kulturor i Bashkisë Shkodër, i…

Shpallje fituesi për aktivitetin ” Festivali i kulinarisë”

Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktivitetit të mësipërm, me datën 30/11/2023 u mblodh Këshilli Artistiko-kulturor i Bashkisë Shkodër,…

Njoftim fituesi për lëvizje paralele për kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin,…

Afishim Publik nga IMT

Bazuar në nenin 133 të Kodit të Procedurës Civile, nenin 162 e vijues të Kodit të Procedurës Administrative ” Njoftimet Publike ” afishohen aktet për një afat 15 (pesëmbëdhjetë ditor).…

Njoftim për shtyrje të afatit për dorëzim të dokumentacionit për instrumentin financiar “Subvencionimi i qirasë në tregun e lirë”.

Në zbatim të programit social të strehimit “Banesa sociale me qira” për instrumentin financiar “Subvencionimi i qirasë në tregun e lirë”, në zbatim të ligjit nr. 22/2018 “Për Strehimin Social”,…

Njoftim mbi rezultatin e verifikimit paraprak për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin,…

Shpallje e rezultateve pas verifikimit paraprak për ngritje në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; të Kreut III, të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin…

Njoftim në përfundim të shqyrtimit të dokumentacionit për pranim në Policinë Bashkiake, pozicioni Drejtor

Në mbështetje të ligjit nr.89/2022, datë 22.12.2022 “Për Policinë Bashkiake” Kreu III, neni 12 dhe 23 “Pranimi, formimi dhe përfundimi i marrëdhënieve të punës”, të Vendimit të Këshillit të Ministrave…

Njoftim verifikim paraprak për lëvizje paralele për kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të…

Njoftim mbi rezultatin e verifikimit pas afatit të ankimimit për pranim në shërbim civil në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin,…

Njoftim për thirrjen e mbledhjes së këshillit bashkiak

Në mbështetje të të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër“, i ndryshuar njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak…