Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 3
Slide 3
previous arrow
next arrow

Eksploroni faqen e Bashkisë Shkodër

Njoftime

Njoftim për praktikat e punës 2024

Në zbatim të vendimit nr. 395, datë 29.04.2015 të Këshillit të Ministrave “Për Miratimin e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike”, i…

Njoftim fituesi për lëvizje paralelepërkategorinë ekzekutive para afatit të ankimimit

Në zbatim të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar; Vendimit Nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin…

Afishim Publik nga IMT

Bazuar në nenin 133 të Kodit të Procedurës Civile, nenin 162 e vijues të Kodit të Procedurës Administrative ” Njoftimet Publike ” afishohen aktet për një afat 15 (pesëmbëdhjetë ditor).…

Afishim Publik nga IMT

Bazuar në nenin 133 të Kodit të Procedurës Civile, nenin 162 e vijues të Kodit të Procedurës Administrative ” Njoftimet Publike ” afishohen aktet për një afat 15 (pesëmbëdhjetë ditor).…

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele për kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar; Vendimit Nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e…

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 43 Dt.: 28.06.2024

Për dhenie mendimi për ndryshimin e nivelit të tarifave për shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm, largimin dhe përpunimin e ujrave të ndotura. [Shkarko Aktin]

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 42 Dt.: 28.06.2024

Për miratimin në parim të marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë dhe Bashkisë Shkodër për zbatimin e projektit “Sunny Schools”, i cili ka për qëllim instalimin…

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 41 Dt.: 28.06.2024

Për një shtesë dhe ndryshim në VKB nr.55, datë ,29.12.2023 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2024 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2024-2026 të Bashkisë Shkodër ‘, i ndryshuar. [Shkarko…

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 40 Dt.: 28.06.2024

Për miratimin e projektit të parë të prograntit buxhetor afatmesëm 2025-2027 për Bashkinë Shkodër. [Shkarko Aktin]

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 39 Dt.: 28.06.2024

Për miratimin e listës shtese të përfituesve dhe masën e subvencionimit të interesave të kredive për individë/familje që përfitojnë banesa me kosto të ulët me kredi të lehtësuar nga shteti.…

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 38 Dt.: 28.06.2024

Për përdorimin e fondit shtesë mbi fondln e kushtëzuar për ndihmën ekonomike (deri ne 6%) për muajin Ma] 2024. [Shkarko Aktin]

Afishim Publik nga IKMT

Bazuar në nenin 133 të Kodit të Procedurës Civile, nenin 162 e vijues të Kodit të Procedurës Administrative ” Njoftimet Publike ” afishohen aktet për një afat 15 (pesëmbëdhjetë ditor).…