Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 3
Slide 3
previous arrow
next arrow

Eksploroni faqen e Bashkisë Shkodër

Njoftime

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit për lëvizje paralele për kategorinë e mesme drejtuese

Në zbatim të nenit 26, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave…

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për ngritje në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; të Kreut III, të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin…

Njoftim mbi rezultatet për pranim në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin,…

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 37 Dt.: 31.05.2024

Për miratimin e vjeljes, mbjedhjes, grumbullimit dhe shitjes me procedurë ankandi publik të prodhimeve të dyta pyjore të boçeve të pishës, rrënjëve të shqopës, bimëve mjekësore tanifere dhe eterovajore natyrore…

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 36 Dt.: 31.05.2024

Për miratimin e kërkesës së Bashkisë Shkodër, së bashku me dokumentacionin tekniko ligjor për akordimin e ndihmës financiare për familjen e Znj.Lize Qehaja dhe Znj. Mirsada Rrila, banesat e të…

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 35 Dt.: 31.05.2024

Për një ndryshim në VKB-në nr.7 datë:31.01.2024 “Për miratimin e listës së përfituesve për programin social të strehimit” “Banesa sociale me qira” për instrumentin financiar “Subvencionimi i qirasë në tregun…

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 34 Dt.: 31.05.2024

Për miratimin e planit vendor të veprimit për energji dhe klimë 2023-2030. [Shkarko Aktin]

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 33 Dt.: 31.05.2024

Për miratimin e raportit vjetor të konsoliduar të zbatimit të buxhetit viti 2023, të Bashkisë Shkodër. [Shkarko Aktin]

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 32 Dt.: 31.05.2024

Për përdorimin e fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike (deri në 6%) për muajin Prill 2024. [Shkarko Aktin]

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 31 Dt.: 31.05.2024

Për emërimin e sekretarit të Këshillit bashkiak, Shkodër. [Shkarko Aktin]

Kualifikim final në pozicionin instruktor pranë Qendrës Kulturore të Fëmijëve “Kujtim Alija”, Bashkia Shkodër

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,i ndryshuar, ligjit nr.44/2015 “Kodi i Proçedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”; ligjit Nr.69/2012, datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në…

Shpallje fituesi

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, kreu II, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë…