Transparenca dhe Llogaridhënia Ekonomiko-Financiare

Detajimi i buxhetit për vitin 2024 është bërë bazuar në ligjin Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore, i ndryshuar; ligjin 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore, i ndryshuar; ligjin Nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin, projektligjit për buxhetin e vitit 2023; Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 23, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të NJQV-ve; Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 06, datë 28.02.2023 për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2024-2026; Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 21, datë 07.07.2023 për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2024-2026 dhe nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit i ndryshuar; Aktit normative nr.6 datë 14.12.2023 i Këshillit të Ministrave “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 84/2023 “Për buxhetin e vitit 2024’’ dhe programit buxhetor afatmesëm 2024 – 2026 të Bashkisë Shkodër” miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak nr. 55, datë 29/12/2023 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2024 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2024-2026 të Bashkisë Shkodër.”

Vizioni ynë është “Shkodra qendër e rëndësishme kombëtare e rajonale, një bashki me cilësi të mirë jetese për banorët e vet dhe mikpritëse për vizitorët”.
Bazuar në vizionin politik të kryetarit të bashkisë, puna e bashkisë Shkodër në tre vitet e ardhshme do të jetë e fokusuar për të arritur një moment kthese në zhvillimin social dhe ekonomik të Shkodrës. Bashkia Shkodër do të jetë e përqëndruar tek puna si e vetmja mënyrë për ti kthyer Shkodrës shkëlqimin që meriton si një nga qendrat më të rëndësishmë ekonomike dhe kulturore të vendit.
Në këto vite do të përqëndrohemi në këto shtylla kryesore:

Forcimi i ekonomisë nëpërmjet tërheqjes dhe zbatimit të investimeve publike të rëndësishme në territorin e bashkisë çka do të krijojë një mjedis tërheqës për nxitjen e investimeve private dhe punësimit nga aktorë brenda e jashtë tërritorit të bashkisë.
Një sërë investimesh madhore për territorin e bashkisë sonë kanë filluar e të tjera do të fillojnë vitin e ardhshëm. Këto investime pavarësisht se mund të zhvillohen edhe nga aktorë të tjerë, veç bashkisë, do të kërkojnë një punë të madhe për përgatitjen, koordinimin, zbatimin dhe mbikqyrjen e tyre. Për këtë arsye kemi ndërmarrë disa veprime kryesore:

Rishikimi i strukturës për të krijuar pranë zyrës së kryetarit të Bashkisë një Njësi të Menaxhimit të Projekteve, e cila do të koordinojë të gjitha aktivitetet e nevojshme për t’u siguruar për zbatimin në kohë e me cilësi të investimeve kryesore.

Kemi parashikuar në buxhet një sasi të konsiderueshme fondesh për plane, studime, planfikime në mënyrë që gjithçka që bëjmë të jetë e mirëmenduar dhe e koordinuar në të gjitha nivelet.
Ndër investimet kryesore të filluara ose në proces përgatitor janë:
Rruga e Dukagjinit filluar; Parku i hyrjes së Shkodrës, lidhur kontrata për lotin 1; rruga Shëngjin-Baks Rrjoll në punë; rruga Shirokë-Zogaj do të fillojë vitin e ardhshëm; Teatri Migjeni, Kinema republika, Sistemi i Muzeve, Investime në infrastrukturën rrugore të qytetit dhe NJA kryesore, shkolla dhe kopshtet publike, efiçenca e energjisë në blloqet e pallateve, Rikualikimi i tregut të Zdrales, Impianti i Trajtimit të Ujrave të Zeza dhe Ujësjellësi Shkodër, Zgjerimi i Urës së Bahçallëkut dhe i rrugës Harku i Bërdicës-Ura e Bahçallëkut.

Kthimi i bashkisë në punë për t’iu përgjiur me intensitet nevojave të qytetarëve në qytet dhe zonat rurale. Për këtë arsye kemi ndërmarrë disa hapa të rëndësishëm si:

Rishikimi i sturkturës për të krijuar ndërmarrjen e Shërbimeve Publike dhe ndërmarrjen e Mirëmbajtjes së Objekteve Publike me qëllim intensfikimin e punës së mirëmbajtjtes së mjedisve publike, rrugëve, trotuareve e gjelbërimit, mirëmbajtjes së shkollave, kopshteve e godinave të tjera publike, përmirësimi i sinjalistikës horizontale e vertikale, ndërtimi i rrjetit të biçikletave në të gjihtë qytetin.

Forcimi i burimeve njerëzore dhe infastrukturës bashkiake nëpërmjet riorganizimit.
Vënies të të gjithëve në punë dhe ofrimit të kushteve më dinjitoze të punës; forcimi i infrastrukturës së bashkisë nëpërmjet pajisve (makineri e pajisje, materiale, makina, biçikleta dhe infrastrukturë IT).

Shkodra e kulturës, sportit dhe turizmit së pari si një politikë mirëqënie për banorët por dhe si mjet për tërheqjen e vizitorëve. Po finalizojmë brandimin, infon turistike dhe marketimin për bashkinë tonë. Po fuqizojmë produkte specifike turistike.

Do të rrisim buxhetin për aktivitete kulturore e sportive për të përçuar në çdo sezon të vitit një apo dy evente madhore që tërheqin vizitorë në bashki, ndërkohë që përmirësojmë ndjeshëm infrastukturën për evente kulturore dhe sportive.

Bashkia e hapur si një filozofi e re komunikimi me qytetarët dhe krijimi i një marrëdhënie të re trasnsparence e besimi si bazë e domosdoshme për sukses.
Do të vazdojmë politikën e “dyerve të hapura” të bashkisë si një vend eventesh si në sheshin përpara ashtu edhe brenda bashkisë në hollet e saj.
Do të ndërtojmë një marrëdhënie më të ngushtë me qytetarët nëpërmjet informimit të vazhdueshmë rreth politikave vendore.
Do të ndërtojmë procese pjesëmarrësë në të gjitha nismat e mëdha si plani i mobilitetit, rishikimi i planit vendor dhe investimet e tjera madhore.
Komunikim më i hapur dhe intensiv me të gjithë aktorët zhvillimorë si komuniteti i biznesit, këshillat rinorë, universitetin e shkollat e mesme, shoqërinë civile për të çuar përpara nisma të përbashkëta.

Zbatimi i Programit Buxhetor Afatmesëm është një instrument i rëndësishëm për përmirësimin e cilësisë së jetës, përmirësimin e aksesit, integrimin territorial dhe barazinë në shërbime, zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, rritjen e cilësisë së jetesës, dhe mbrojtjen e mjedisit duke e kthyer Shkodrën në një qendër të përparuar social – ekonomike. Ky dokument ka përcaktuar 20 programe dhe një seri funksionesh dhe aktivitetesh respektive për çdo funksion, prandaj është treguesi më i mirë se si shpenzimet e planifikuara lidhen me veprimtaritë dhe projektet e planifikuara si dhe me Strategjinë e Zhvillimit dhe Planet Vendore që i mbështesin këto projekte.

Bashkia Shkodër, administron dhe menaxhon fondet, sipas 10 funksioneve në 20 programe të miratuara, të listuar më poshtë:

Programi 01110: Planifikim, menaxhim administrim
Programi 03140: Shërbimet e Policisë Vendore
Programi 03280: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile
Programi 04130: Mbështetja për zhvillim ekonomik
Programi 04220: Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve
Programi 04240: Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit
Programi 04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave
Programi 04520: Rrjeti rrugor rural
Programi 04570: Transporti publik
Programi 05100: Menaxhimi i mbetjeve
Programi 06140: Planifikimi urban vendor
Programi 06260: Shërbimet publike vendore
Programi 06370: Furnizimi me ujë
Programi 07220: Shërbimet e kujdesit parësor
Programi 08130: Sport dhe argëtim
Programi 08220: Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore
Programi 09120: Arsimi bazë, përfshirë arsimin parashkollor
Programi 09230: Arsimi i mesëm i përgjithshëm
Programi 10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijët
Programi 10661: Strehimi social

Burimet e financimit të buxhetit të Bashkisë për vitin 2024, realizohen :

Nga burimet e veta vendore, ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, të ardhurat nga tarifat vendore, të ardhura të tjera dhe të ardhura që trashëgohen.
Nga grantet e projekteve të huaja dhe donacionet, ku përfshihen grantet e përfituara përmes thirrjeve për propozime, për zbatimin e projekteve të financuara nga programet e Bashkëpunimit Ndërkufitar etj, në përputhje me ligjet për ratifikimin e marrëveshjeve të financimit dhe VKM-ve për miratim në parim të marrëveshjeve të financimit.
Nga burimet qendrore, ku përfshihen transferta e pakushtëzuar, transferta e pakushtëzuar sektoriale për funksionet e reja, që i janë transferuar Bashkisë, dhe transferta specifike për menaxhimin e mbetjeve.

Kalendari i programit buxhetor afatmesëm dhe të buxhetit vjetor 2019

Kalendari i përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm 2020-2022 dhe buxhetit vjetor 2020.

Kalendari i përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm 2021-2023 dhe buxhetit vjetor 2021.

Kalendari i përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm 2022-2024 dhe buxhetit vjetor 2022.

Kalendari i përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm 2023-2025 dhe buxhetit vjetor 2023.

Kalendari i përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm 2024-2026 dhe buxhetit vjetor 2024.

Kalendari i përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm 2025-2027 dhe buxhetit vjetor 2025.