Donacionet

Referuar ligjit Nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore.”

Të ardhurat nga donacionet
Njësitë e vetëqeverisjes vendore dhe organet e tyre kanë të drejtë të pranojnë donacione, të cilat regjistrohen në buxhetin e njësisë së vetëqeverisjes vendore.
Donacionet e pranuara nga institucionet dhe ndërmarrjet në varësi apo në pronësi të njësisë së vetëqeverisjes vendore duhet të raportohen te kjo e fundit, në çastin që ato merren.
Donacionet në të mira materiale regjistrohen si asete të njësisë së vetëqeverisjes vendore.
Të ardhurat nga donacionet nuk konsiderohen si të ardhura operative për qëllim të llogaritjes së kufirit të borxhit të qeverisë vendore.

NrEmri i DonacionitShuma e Donacionit lekëQëllimi i Donacionit
1Save the Children 572287Pagesë për punonjës Save the Children
2Intercorporation1913150Akvitet Social kulturor për stafin administrativ të bashkisë Shkodër
3Dafinor&Progres Metal45000Shërbim Dekori publik
4DLDP2513000Blerje Paisje Tik
5DLDP1000000Implementimi i dokumentacionit të integruar i qendërzuar për të gjithë Bashkinë Shkodër në platformën Microsoft 365, Azure Active Directory dhe Mail Server bazuar në Cloud-Plan
6“Williamson Music” Fondation292443.75Çmimi Pjeter Gaci
7Fondazioni i Arte20150Fëmijët nevojë
8DLDP660000Ndërtim Bazë të dhënash Monitorim Shërbim pastrami
9GIZ800000Projekte teknike të ndryshme për riaftësimin e kanaleve kulluese
10Bashkimi Evropian2359590.75Projekti i shërbimeve sociale Emilia Romana “Projekt Dear”