Monitorimi, mbikëqyrja dhe auditimi i buxhetit

Raportet e monitorimit të zbatimit të buxhetit, në faqen zyrtare të internetit, – Raportime.

Raporti vjetor të konsoliduar të zbatimit të buxhetit:
Raporti i performancës vjetore Vendim i Këshillit Bashkiak nr.35/2018, në faqen zyrtare të internetit, – Vendimet.

Pasqyrat financiare vjetore (dokumentacionin bazë dhe shoqëruar) Vendim i Këshillit Bashkiak nr.42/2018, në faqen zyrtare të internetit, – Vendimet.

Informacioni për zbatimin dhe monitorimin e kontratave (punëve publike, mallrave, shërbimeve), në faqen zyrtare të internetit, – Shpenzime.

Regjistri i realizimit të procedurave të prokurimit publik, në faqen zyrtare të internetit – Regjistri.

Procedurat e ankimimit

Pas shqyrtimit administrativ, operatorët ekonomikë kanë të drejtën e ankimit sipas parashikimeve ligjore të Krye XIV “Ankimi administrativ te ligjit me nr. 162/2020 ‘Për prokurimin publik'” si dhe të Krye XII “Ankimi administrativ” të VKM nr. 285, dt. 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” – Ankimime.