Zbatimi i buxhetit

Zbatimi i Programit Buxhetor Afatmesëm është një instrument i rëndësishëm për përmirësimin e cilësisë së jetës, përmirësimin e aksesit, integrimin territorial dhe barazinë në shërbime, zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, rritjen e cilësisë së jetesës, dhe mbrotjen e mjedisit duke e kthyer Shkodrën në një qendër të përparuar social-ekonomike. Ky dokument ka përcaktuar 30 programe dhe një seri funksionesh dhe aktivitetesh respektive për çdo funksion, prandaj është treguesi më i mirë se si shpenzimet e planifikuara lidhen me veprimtaritë dhe projektet e planifikuara si dhe me Strategjinë e Zhvillimit dhe Planet Vendore që i mbështesin këto projekte.

Zbatimi i buxhetit, në faqen zyrtare të internetit, – Raportime.

Raporti mujor (pas datës 30 prill të çdo viti buxhetor) të përmblledhur mbi ecurinë e realizimit të treguesve kryesorë të të ardhurave dhe shpenzimeve.