Shitja ose dhënia me qira e pronave dhe aseteve

Referuar dispozitave ligjore, Ligjit Nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore.”

Të drejtën dhe përgjegjësinë e pronësisë:
a) njësitë e vetëqeverisjes vendore ushtrojnë të drejtën e pronësisë. Ato fitojnë, shesin dhe japin në përdorim pronën e paluajtshme ose të luajtshme të tyre, si dhe ushtrojnë të drejta të tjera, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;
b) e drejta e fitimit të pronës, nëpërmjet shpronësimeve për interes publik, nga ana e njësive të vetëqeverisjes vendore, bëhet sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;
c) e drejta e pronësisë ushtrohet nga këshilli përkatës, i cili nuk mund t’ia delegojë ushtrimin e kësaj të drejte askujt tjetër.

VKM Nr.54, datë 05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve, procedurës dhe mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore” të ndryshuar:


Titulli i dokumentit/ marrëveshjes

Data e nënshkrimit
Palët nënshkruese
Fushat e bashkëpunimit
Kontratë qirajeNr. 1079 Prot
17.01.2024
Bashkia Shkodër
Sezai Shpuza PF
Objekt i kësaj kontrate është dhënia me qira e pasurisë së palujtshme ndodhur në Stadiumin “Loro Boriçi” ZK 8591 në qytetin e Shkodrës, me qëllim përdorim për ushtrim aktiviteti dhe ofrim shërbimi për trajtimin ushqimor të sportistëve.
Kontratë qirajeNr. 19345 Prot
12.12.2023
Bashkia Shkodër
Shoqëria Banka e Tiranës
Objekt i kësaj kontrate është dhënia me qira e pasurisë së palujtshme ndodhur në ZK 8594 në qytetin e Shkodrës, me qëllim që Banka ta përdorë për vendosjen e një bankomati “ATM”.
Kontratë qirajeNr. 8348 Prot
15.06.2023
Bashkia Shkodër
Bar Restorant Pizzeri Italia
Objekt i kësaj kontrate është dhënia me qira e pasurisë së palujtshme ndodhur në ZK 8594 në qytetin e Shkodrës, me qëllim përdorim për ushtrim aktiviteti të tij.
Kontratë qirajeNr. 4610 Prot
31.03.2023
Bashkia Shkodër
Bujar Hoxha PF
Objekt i kësaj kontrate është dhënia me qira e pasurisë së palujtshme ndodhur në ZK 8594 në qytetin e Shkodrës, për përdorim për ushtrim aktiviteti të tij.
Kontratë qirajeNr. 707 Prot
17.01.2023
Bashkia Shkodër
Sezai Shpuza PF
Objekt i kësaj kontrate është dhënia me qira e pasurisë së palujtshme ndodhur në Stadiumin “Loro Boriçi” ZK 8591 në qytetin e Shkodrës, me qëllim përdorim për ushtrim aktiviteti dhe ofrim shërbimi për trajtimin ushqimor të sportistëve.
Kontratë qirajeNr. 454 Prot
12.01.2023
Bashkia Shkodër
Bashkim Vllaznimi
Objekt i kësaj kontrate është dhënia me qira e pasurisë së palujtshme ndodhur në ZK 8594 në qytetin e Shkodrës, për zhvillim aktiviteti “Zyrë Shërbimi”.
Kontratë qirajeNr. 18533Prot
12.12.2022
Bashkia Shkodër         Shoqëria Banka e TiranësObjekt i kësaj kontrate është dhënia me qira e pasurisë së palujtshme ndodhur në ZK 8594 në qytetin e Shkodrës, me qëllim që Banka ta përdorë për vendosjen e një bankomati “ATM”.
Kontratë qirajeNr. 782 Prot
17.01.2022
Bashkia Shkodër Sezai Shpuza PFObjekt i kësaj kontrate është dhënia me qira e pasurisë së palujtshme ndodhur në Stadiumin “Loro Boriçi” ZK 8591 në qytetin e Shkodrës, me qëllim përdorim për ushtrim aktiviteti dhe ofrim shërbimi për trajtimin ushqimor të sportistëve.
Kontratë qirajeNr. 535 Prot
12.01.2022
Bashkia Shkodër
Bashkim Vllaznimi
Objekt i kësaj kontrate është dhënia me qira e pasurisë së palujtshme ndodhur në ZK 8594 në qytetin e Shkodrës, për zhvillim aktiviteti “Zyrë Shërbimi”.
Kontratë qirajeNr. 23750 Prot
10.12.2021
Bashkia Shkodër
Shoqëria Banka e Tiranës
Objekt i kësaj kontrate është dhënia me qira e pasurisë së palujtshme ndodhur në ZK 8594 në qytetin e Shkodrës, me qëllim që Banka ta përdorë për vendosjen e një bankomati “ATM”.
Kontratë qirajeNr. 20746 Prot
22.11.2021
Bashkia Shkodër
Shoqëria “FLEM”
Objekt i kësaj kontrate është dhënia me qira e pasurisë shtetërore: “Njësia Thertores (prerje bagëtive)” ndodhur në ZK 1495, Dobraç-NJA Rrethina.
Kontratë qirajeNr. 10224 Prot
16.06.2021
Bashkia Shkodër
Restorant Piceri Italia
Objekt i kësaj kontrate është dhënia me qira e pasurisë së palujtshme ndodhur në ZK 8594 në qytetin e Shkodrës, me qëllim përdorim për ushtrim aktiviteti të tij.
Kontratë qirajeNr. 903 Prot
18.01.2021
Bashkia Shkodër
Sezai Shpuza PF
Objekt i kësaj kontrate është dhënia me qira e pasurisë së palujtshme ndodhur në Stadiumin “Loro Boriçi” ZK 8591 në qytetin e Shkodrës, me qëllim përdorim për ushtrim aktiviteti dhe ofrim shërbimi për trajtimin ushqimor të sportistëve.
Kontratë qirajeNr. 506 Prot
12.01.2021
Bashkia Shkodër
Bashkim Vllaznimi
Objekt i kësaj kontrate është dhënia me qira e pasurisë së palujtshme ndodhur në ZK 8594 në qytetin e Shkodrës, për zhvillim aktiviteti “Zyrë Shërbimi”.
Kontratë qirajeNr. 18758 Prot
11.12.2020
Bashkia Shkodër
Shoqëria Banka e Tiranës
Objekt i kësaj kontrate është dhënia me qira e pasurisë së palujtshme ndodhur në ZK 8594 në qytetin e Shkodrës, me qëllim që Banka ta përdorë për vendosjen e një bankomati “ATM”.
Kontratë qirajeNr. 241 Prot
08.01.2020
Bashkia Shkodër
Bashkim Vllaznimi
Objekt i kësaj kontrate është dhënia me qira e pasurisë së palujtshme ndodhur në ZK 8594 në qytetin e Shkodrës, për zhvillim aktiviteti “Zyrë Shërbimi”.
Kontratë qirajeNr. 21054 Prot
19.12.2019
Bashkia Shkodër
Shoqëria Banka e Tiranës
Objekt i kësaj kontrate është dhënia me qira e pasurisë së palujtshme ndodhur në ZK 8594 në qytetin e Shkodrës, me qëllim që Banka ta përdorë për vendosjen e një bankomati “ATM”.
Kontratë qirajeNr.2304 Prot
13/02/2019
Bashkia Shkodër
Shoqëria Banka e Tiranës
Objekt i kësaj kontrate është dhënia me qira e pasurisë së palujtshme ndodhur në ZK 8594 në qytetin e Shkodrës, me qëllim që Banka ta përdorë për vendosjen e një bankomati “ATM”.
Kontratë qirajeNr.2085 Prot
08/02/2019
Bashkia Shkodër
Bashkim Vllaznimi
Objekt i kësaj kontrate është dhënia me qira e pasurisë së palujtshme ndodhur në ZK 8594 në qytetin e Shkodrës, për zhvillim aktiviteti “Zyrë Shërbimi”.
Kontratë qirajeNr.1279 Prot
26/01/2018
Bashkia Shkodër
Telekom Albania
Objekt i kësaj kontrate është dhënia me qira NJA Guri i Zi / EP “Rosek-Rrjoll” parcela 3 për vendosje BTS.
Kontratë qirajeNr.1280 Prot
26/01/2018
Bashkia Shkodër
Telekom Albania
Objekt i kësaj kontrate është dhënia me qira NJA Guri i Zi / EP “Pruemos Sheldi” parcela 104 për vendosje BTS.
Kontratë qirajeNr.14370 Prot
26/01/2018
Bashkia Shkodër
Telekom Albania
Objekt i kësaj kontrate është dhënia me qira NJA Pult / EP “Lugina Kirit” parcela 203, për vendosje BTS.
Kontratë qirajeNr.1281 Prot
06/09/2018
Bashkia Shkodër
Telekom Albania
Objekt i kësaj kontrate është dhënia me qira NJA Pult / EP “Lugina Kirit” parcela 189/b, për vendosje BTS
Kontratë qirajeNr.14371 Prot
06/09/2018
Bashkia Shkodër
Telekom Albania
Objekt i kësaj kontrate është dhënia me qira NJA Shalë / EP “Lugina e Shalës 2” parcela 31/b, për vendosje BTS.
Kontratë qirajeNr.14993 Prot
14/09/2018
Bashkia Shkodër
Zamir Sait Milani PF
Objekt i kësaj kontrate është dhënia me qira NJA Postribë / EP “Rosek-Rrjoll” parcela 3, për kullotjen e bagëtive.
Kontratë qirajeNr.18374 Prot
11.12.2017
Bashkia Shkodër
Shoqëria Banka e Tiranës
Objekt i kësaj kontrate është dhënia me qira e pasurisë së palujtshme ndodhur në ZK 8594 në qytetin e Shkodrës, me qëllim që Banka ta përdorë për vendosjen e një bankomati “ATM”.
Marrëveshje BashkëpunimiNr. 2826 Prot
10.03.2016
Bashkia Shkodër
Ujësjellës – Kanalizime Shkodër Sh.a
“Mbi funksionimin e Zyrave në shërbim të Arkave të UKSH në NJA”.
Kontratë qirajeNr.2947 Prot
23.05.2014
Bashkia Shkodër
Bujar Barbullushi PF
Objekt i kësaj kontrate është dhënia me qira e pasurisë së palujtshme ndodhur në ZK 1495 në Dobraç, me qëllim përdorim për ushtrim aktiviteti të njësisë së thertores (prerje e bagëtive).
Kontratë qirajeNr.1814 Prot
01.08.2003
Bashkia Shkodër
P.V.N Sh.p.k
Objekt i kësaj kontrate është dhënia me qira objekti lokal dhe lulishte popullore (1 Maji) Milet Bahce.
Kontratë qirajeNr.650 Rep, nr.133 kol,
24.03 2000
Ministrisë Ekonomisë  Publike dhe Privatizimit dhe qiramarrësit Shoqërisë I.D.AObjekt i kësaj kontrate është dhënia me qira objektin “Kinema Republika” në gëzim të përkohshëm për aktivitetet kinematografike, qender kulturore dhe aktivitete sociale.