Paketa fiskale

Paketa fiskale parashikon planifikim dhe investime që krijojnë mundësi për një zhvillim të qëndrueshëm të balancuar për të gjithë territorin, duke mbrojtur burimet natyrore. Kjo qasje bazohet në përforcimin e identitetit të secilës zonë të Bashkisë, duke patur parasysh burimet natyrore, profilin ekonomik dhe produktet, shtrirjen e shërbimeve dhe traditën, me synimin e përhershëm të rritjes së nivelit të jetesës.

Bazuar në Ligjin nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetqeverisjen vendore” dhe Ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008 “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar, Ligjin nr. 68/2017, datë 27.4.2017 “Për financat e vetqeverisjes vendore”. Në të ardhurat vendore përfshihen kryesisht:

Të ardhurat e veta
Të ardhura nga taksat vendore
Të ardhura nga taksat e ndara
Të ardhura nga tarifat vendore
Të ardhura të tjera
Të ardhura nga donacione dhe grante ndërkombëtare

Transferta nga qeverisja qendrore
Transfertë e pakushtëzuar
Transfertë e pakushtëzuar sektoriale
Transfertë e kushtëzuar

Për më shumë informacion në faqen web – Paketa fiskale.