Auditimi i jashtëm

Raport Përfundimtar Auditimi Mbi “Auditimin financiar dhe të Përputhshmërisë në Bashkinë Shkodër” 2019