Buxheti vjetor

Buxheti vjetor, informacion në faqen zyrtare të internetit, www.bashkiashkoder.gov.al – Buxheti ndër vite

Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik, në faqen zyrtare të internetit, Regjistri i Parashikimeve

Regjistri i realizimeve të procedurave të prokurimit publik