Program buxhetor afatmesëm vendor

Vizioni ynë është “Shkodra qendër e rëndësishme kombëtare e rajonale, një bashki me cilësi të mirë jetese për banorët e vet dhe mikpritësë për vizitorët”.
Bazuar në vizionin politik të kryetarit të bashkisë, puna e bashkisë Shkodër në tre vitet e ardhshme do të jetë e fokusuar për të arritur një moment kthese në zhvillimin social dhe ekonomik të Shkodrës. Bashkia Shkodër do të jetë e përqëndrar tek puna si e vetmja mënyrë për ti kthyer Shkodrës shkëlqimin që meriton, si një nga qendra më të rëndësishmë ekonomike dhe kulturore të vendit.

Në këto vite do të përqëndrohemi në këto shtylla kryesore:

Forcimi i ekonomisë nëpërmjet tërheqjes dhe zbatimit të investimeve publike të rëndësishme në territorin e bashkisë çka do të krijojë një mjedis tërheqës për nxitjen e investimeve private dhe punësimit nga aktorë brenda e jashtë tërritorit të bashkisë.
Një sërë investimesh madhore për territorin e bashkisë sonë kanë filluar e të tjera do të vijojnw vitin e ardhshëm. Këto investime pavarësisht se mund të zhvillohen edhe nga aktorë të tjerë, veç bashkisë, do të kërkojnë një punë të madhe për përgatitjen, koordinimin, zbatimin dhe mbikqyrjen e tyre. Për këtë arsye kemi ndërmarrë disa veprime kryesore:

  • Rishikimi i strukturës për të krijuar pranë zyrës së kryetarit të Bashkisë një Njësi të Menaxhimit të Projekteve, e cila do të koordinojë të gjitha aktivitetet e nevojshme për t’u siguruar për zbatimin në kohë e me cilësi të investimeve kryesore
  • Kemi parashikuar në buxhet një sasi të konsiderueshme fondesh për plane, studime, planifikime në mënyrë që gjithcka që bëjmë të jetë e mirëmenduar dhe e koordinuar në të gjitha nivelet.
    Ndër investimet kryesore të filluara ose në proces përgatitor janë:
    Rruga e Dukagjinit filluar; Parku i hyrjes së Shkodrës, lidhur kontrata për lotin 1; rruga Shëngjin-Baks Rrjoll në punë; rruga Shirokë-Zogaj do të fillojë vitin e ardhshëm; Teatri Migjeni, Kinema Republika, Sistemi i Muzeve, Investime në infrastrukturën rrugore të qytetit dhe NJA kryesore, shkolla dhe kopshtet publike, efiçenca e energjisë në blloqet e pallateve, Rikualikimi i tregut të Zdrales, Impiani i Trajtimit të Ujrave të Zeza dhe Ujësjellësi Shkodër, Zgjerimi i Urës së Bahçallëkut dhe i rrugës Harku i Bërdicës-Ura e Bahçallëkut.

Kthimi i bashkisë në punë për t’iu përgjiur me intensitet nevojave të qytetarëve në qytet dhe zonat rurale. Për këtë arsye kemi ndërmarrë disa hapa të rëndësishëm si:

Rishikimi i strukturës për të krijuar ndërmarrjen e Shërbimeve Publike dhe ndërmarrjen e Mirëmbajtjes së Objekteve Publike me qëllim intensfikimin e punës së mirëmbajtjes së mjediseve publike, rrugëve, trotuareve e gjelbërimit, mirëmbajtjes së shkollave, kopshteve e godinave të tjera publike, përmirësimi i sinjalistikës horizontale e vertikale, ndërtimi i rrjetit të biçikletave në të gjithë qytetin,
Forcimi i burimeve njerëzore dhe infastrukturës bashkiake nëpërmjet riorganizimit
Vënies të të gjithëve në punë dhe ofrimit të kushteve më dinjitoze të punës; forcimi i infrastrukturës së bashkisë nëpërmjet pajisjeve (makineri e pajisje, materiale, makina, biçikleta dhe infrastrukturë IT).

Shkodra e kulturës, sportit dhe turizmit së pari si një politikë mirëqënie për banorët por dhe si mjet për tërheqjen e vizitorëve.

Po finalizojmë brandimin, infon turistike dhe marketimin për bashkinë tonë.
Po fuqizojmë produkte specifike turistike
Do të rrisim buxhetin për aktivitete kulturore e sportive për të përçuar në cdo sezon të vitit një apo dy evente madhore që tërheqin vizitorë në bashki, ndërkohë që përmirësojmë ndjeshëm infrastrukturën për evente kulturore dhe sportive.

Bashkia e hapur si një filozofi e re komunikimi me qytetarët dhe krijimi i një marrëdhënie të re transparence e besimi si bazë e domosdoshme për sukses.

Do të vazhdojmë politikën e “dyerve të hapura” të bashkisë si një vend eventesh si në sheshin përpara ashtu edhe brenda bashkisë në hollet e saj
Do të ndërtojmë një marrëdhënie më të ngushtë me qytetarët nëpërmjet informimit të vazhdueshmë rreth politikave vendore.
Do të ndërtojmë procese pjesëmarrëse në të gjitha nismat e mëdha si plani i mobilitetit, rishikimi i planit vendor dhe investimet e tjera madhore.
Komunikim më i hapur dhe intensiv me të gjithë aktorët zhvillimorë si komuniteti i biznesit, këshillat rinorë, universitetin e shkollat e mesme dhe shoqërinë civile për të çuar përpara nisma të përbashkëta.

Program buxhetor afatmesëm vendor