Njoftim fituesi në kategorinë ekzekutive për pranim në shërbimin civil

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, kreu II, VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar Bashkia Shkodër, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, shpall kandidatin/ët fitues, për pozicionet si më poshtë:

1 (një) Specialist, Sektori i Përfshirjes Sociale, CPU Strehimit, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik, kategoria e pagës IV-a

  1. Juljana Cepi me 82 pikë

1 (një) Specialist, Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, kategoria e pagës III-b

  1. Xhevahir Heta me 75 pikë