Njoftime

Njoftim intervista me gojë për pranim në kudër të projektit “Konsolidimi i sistemeve për fuqizimin e viktimave në shqipëri@shkodёr (TVESA@SH)”, pranë Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”,i ndryshuar, të vendimit të Kryetarit të Bashkisë Shkodër Nr.213 datë 28.07.2023 “Për miratimin e strukturës të nëpunësve dhe punonjësve të…

Njoftim – Për thirrjen e mbledhjes së këshillit bashkiak

Të nderuar këshilltarë,Në mbështetje të të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër“, i ndryshuar njoftoj thirrjen e mbledhjes së…

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin,…

Shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Kreut II, III, IV dhe VII, të VKM nr. 243, datë 18.03.2015 “Për…

Shpallje për lëvizje paralele, ngritje në detyrë pranim nga jashtë shërbimit civil në kategorinë e mesme dhe të ulët drejtuese

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” të ndryshuar; Kreut II dhe III, të Vendimit nr.242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë…

Parashikimi i hapjes së kurseve për periudhën Tetor -Dhjetor 2023

Në zbatim të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” dhe ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”, publikohet “Parashikimi i hapjes së kurseve për periudhën Tetor -Dhjetor 2023” nga AKPA,…

Shpallja e emrave fitues të anëtarëve të Këshillit Vendor të Rinisë për Bashkinë Shkodër

Në zbatim të VKB Nr. 19, date 20.07.2023 “Për miratimin e kriterve dhe procedurave të përzgjedhejs së anëtarëve të Këshillit Vendor të Rinisë, si dhe të mënyrës së organizimit e…

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele në kategorinë ekzekutive

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin,…

Njoftim fituesi për ngritje në detyrë në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese

Në zbatim të nenit 26, të kreut V, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar; të pikës 31, të kreut III, të Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 “Për…

Sistemet e pikëzimit për programet e strehimit social

Në zbatim të ligjit nr.22/2018 “Për Strehimin Social“; i ndryshuar, VKM-së nr.384, datë 12.06.2019 ‘‘Për caktimin e dokumentacionit për të përfituar sipas çdo programi social të strehimit dhe të afateve…

Njoftim

Këshilli Bashkiak Shkodër njofton qytetarët dhe të interesuarit, se dëgjesa publike për PBA 2024-2026 dhe buxhetin e vitit 2024 e parashikuar të mbahej me datë 9.10.2023, ora 13;00 me banorë…

Shpallje për vende të lira pune specialist, sektori i kontrollit e mbrojtjes së territorit pranë policisë bashkiake, Bashkia Shkodër

Në mbështetje të Ligjit nr.139, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, të ndryshuar, Ligjit nr. 89 dt. 22.12.2022 “Për Policinë Bashkisë”, Ligjit nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së…