Njoftim mbi rezultatin e verifikimit paraprak për pranim në shërbim civil në kategorinë ekzekutive pas afatit të ankimimit

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar,

Në përfundim të afatit të ankimimit për shqyrtimin e dokumentacionit, kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën vijuese të konkurimit janë:

1 (një) Specialist, Sektori i Përfshirjes Sociale, CPU Strehimit, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik, kategoria e pagës IV-a

  1. Juljana Cepi
  2. Marie Pergjini

1 (një) Specialist, Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, kategoria e pagës III-b

  1. Xhevahir Heta

Njoftojmë së kandidatët e kualifikuar për pranim në shërbimin civil do të paraqiten për zhvillimin e testimit me shkrim me datë 19.01.2024, ora 11:00, pranë ambienteve të Bashkisë Shkodër.