Njoftim për thirrjen e mbledhjes së këshillit bashkiak

Në mbështetje të të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër“, i ndryshuar njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak ditën e Premte datë 29 Dhjetor ora 15:00, me rend dite si më poshtë:

  1. Pr/ Vendim: “Për përdorimin e fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike (deri në 6%) për muajin Nëntor 2023”.
  2. Pr/ Vendim: “Për miratimin e nivelit të bursave për nxënësit e viteve të para, të dyta e lart të shkollave të mesme për vitin 2023-2024
  3. Pr/ Vendim: “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKB nr.1 date 22.01.2016 për taksat dhe tarifat vendore në Bashkinë Shkodër”, të ndryshuar.
  4. Pr/ Vendim: “Për një ndryshim në VKB nr.71, datë 27.12.2022 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2023 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2023-2025 të bashkisë së Shkodrës”, të ndryshuar: dhe “Për një ndryshim dhe shtesë në VKB nr.12 datë.20.07.2023 “Miratimin e nivelit të pagave të funksionarëve të zgjedhur ose të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të bashkisë Shkodër dhe institucioneve të varësisë”
  5. Pr/ Vendim: “Për miratimin e buxhetit 2024 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2024-2026 të Bashkisë Shkodër”.
  6. Pr/ Vendim: “Për miratimin e kalendarit të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm 2025-2027 dhe buxhetit vjetor 2025”.

Grafiku i mbledhjeve të komisioneve

Nr.KomisioneDitaDataOra
1Komisioni i Rinisëdhe Sportit/ Komisioni i Kulturës dhe TrashëgimisëE marte26/12/202310:00
2Komisioni i Shëndetësisë, Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Konsumatorit/ Komisioni i Bujqesisë, Menaxhimit të Ujrave dhe Mbrojtjes së MjedisitE marte26/12/202311:30
3Komisioni i Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit/ Komisioni i Planifikimit dhe Zhvillimit tëTerritoritE marte26/12/202313:00
4Komisioni i Arsimit/ Komisioni i Shërbimeve PublikeE marte26/12/202314:30
5Komisioni i Rendit Publik dhe Mbrojtjes CivileE marte26/12/202316:00
6Komisioni i Shërbimeve Sociale / Komisioni i Barazisë GjinoreE merkure27/12/202310:00
7Komisioni i Financave, Buxhetit dhe Aseteve Publike/ Komisioni për Çështje LigjoreE merkure27/12/202313:30
Njoftimi i mbledhjes datë 29.12.2023