Njoftim vazhdim procedure

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,i ndryshuar

Bashkia Shkodër në përfundim të testimit me shkrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e tretë të vlerësimit janë :

1 (një) Specialist, Sektori i Përfshirjes Sociale, CPU Strehimit, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik, kategoria e pagës IV-a

  1. Juljana Cepi
  2. Marie Pergjini

1 (një) Specialist, Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, kategoria e pagës III-b

  1. Xhevahir Heta

Kandidatët e kualifikuar për pranim në shërbimin civil do të paraqiten për zhvillimin e intervistës me gojë me datë 24.01.2024, ora 11:00, pranë ambienteve të Bashkisë Shkodë